Gebruik sportcentra

 

BESLUIT :

 

Artikel. 1.

Het door de raad van bestuur van de vzw sportcentrum Knokke-Heist gewijzigd reglement op het gebruik van de gemeentelijke sportcentra wordt hervastgesteld als volgt:

Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen

Artikel 1

 

Onderhavig reglement is onverminderd de gemeentelijke politieverordeningen van toepassing op volgende gemeentelijke sportinfrastructuur:

 

Openluchtcentra

 

Nr.:       1.         OLIVIER

Het gemeentelijk sportstadion Olivier gelegen E. Verheyestraat 16-18.

 

            2.         DE TAEYE

Het gemeentelijk sportstadion De Taeye gelegen Pannenstraat 282.

 

            3.         MOLENHOEK

Het gemeentelijk sportstadion gelegen Herenweg 6.

 

4.         VERWEEPLEIN

Het basketveld gelegen op het A. Verweeplein.

 

5.         ASTRIDPLEIN

De agoraspace gelegen op het Astridplein.

 

6.         MAES EN BOEREBOOMPLEIN

De agoraspace gelegen op het Maes- en Boereboomplein.

 

7.         OOSTWINKEL

De sportvelden gelegen in de wijk Oostwinkel.

 

8.         PARK DIKSMUIDESTRAAT

De agoraspace gelegen in het park langs de Diksmuidestraat.

 

9.         HET SPORTSTRAND KNOKKE

De infrastructuur voorzien op het strand ter hoogte van het Rubensplein.

 

10.       HET SPORTSTRAND HEIST-WEST

De infrastructuur voorzien op het strand ter hoogte van de Kardinaal Mercierstraat .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporthallen

 

Nr.:       1.         DE STORMMEEUW

De gemeentelijke sporthal De Stormmeeuw gelegen Edward Verheyestraat 14.

 

2.         LAGUNA

Het gemeentelijk sportcentrum Laguna gelegen Krommedijk 32.

 

 

3.         BOLBAAN OLIVIER

De krulbolbaan gelegen naast het Olivierstadion.

4.         MOLENHOEK

De gemeentelijke sporthal Molenhoek gelegen Krommedijk 32.

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

 

-           De V.Z.W.:

De vereniging zonder winstoogmerk Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist met zetel ter Alfred Verweeplein 1 te Knokke-Heist.

 

-           De gebruiker:

De persoon of de vereniging die een terrein of een gedeelte ervan huurt of wenst te huren; voor de terreinen waarvoor het gebruik moet betaald worden, zijn zij ingedeeld in 3 categorieën zoals bepaald in artikel 13 van dit reglement.

 

-           Het werkingsjaar:

De periode vanaf 1 augustus tot en met 31 juli van het volgend kalenderjaar.

 

-           Een terrein:

Hetzij de zaal zelf, een gedeelte ervan, de judozaal, de tafeltenniszaal, een gedeelte ervan of de schietstand.

Hetzij een voetbalveld, een hockeyveld, een krachtbalveld, een tennisveld, een basketveld of een volleyveld.

 

-           Het secretariaat:

De sportdienst gevestigd in de sporthal De Stormmeeuw.

 

 

 

 

Artikel 3

 

De terreinen, grasvelden en ruimtes tussen de terreinen mogen uitsluitend gebruikt worden voor sportdoeleinden en meer bepaald deze omschreven in de aanvraag. De gebruikers mogen er geen andere bestemming aan geven zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de V.Z.W.

 

Kleedkamers zijn voorbehouden aan de sportbeoefenaars. Ze zijn ter beschikking 15 minuten voor en 20 minuten na het gebruik van een terrein (behoudens andersluidende wedstrijdreglementering van de desbetreffende federaties) en moeten in nette toestand worden achtergelaten).

 

Papier en afval dienen in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

 

De gebruikers mogen de terreinen, en in voorkomend geval de kleedkamers, niet voor verder gebruik aan derden overdragen en ze enkel gebruiken voor de aangevraagde activiteiten.

 

 

 

 

II.        TOEGANKELIJKHEID

 

Artikel 4

 

De sporthallen De Stormmeeuw, Laguna en Molenhoek

Van maandag t.e.m. zaterdag

van 08.00 tot 23.00 uur

Op zondag

van 08.00 tot 19.00 uur

Zijn de sportstranden toegankelijk tijdens de periodes van openstelling

 

van 10.30 tot 18.00 uur

De openluchtcentra 1, 2 en 3

Van maandag t.e.m. zaterdag

van 08.00 tot 22.00 uur

Op zondag

van 08.00 tot 19.00 uur

De overige openluchtcentra

 

vrij toegankelijk

 

Artikel 5

 

De sportcentra die niet vrij toegankelijk zijn, zijn gesloten:

 

Op 1 januari

Op 24 december vanaf 18.00 uur

Op 25 december

Op 31 december vanaf 18.00 uur

Op dagen of gedeelten van dagen te bepalen door de sportdienst in volgende gevallen:

-           om een efficiënte inzet van personeel mogelijk te maken

-           tijdens off-peak periodes

-           in functie van de aangevraagde reservaties

In die gevallen wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat de gebruikers alle aangeboden sporten kunnen blijven uitoefenen, al is het dan misschien niet altijd in het sportcentrum waar zij normaal hun sport beoefenen.

 

Artikel 6

 

De Raad van Bestuur van de V.Z.W. bepaalt elk jaar de periodes tijdens dewelke de grasvelden niet toegankelijk zullen zijn voor het uitvoeren van herbezaaiingswerkzaamheden.

 

Afwijkingen kunnen enkel en alleen toegestaan worden door de afgevaardigdenbestuurder van de V.Z.W.

 

Artikel 7

 

Terreincommissie – samenstelling en werking:

 

Teneinde een deskundig advies in te winnen in functie van het eventueel verbieden van activiteiten op de grasvelden bij slechte weersomstandigheden wordt een lokale terreincommissie aangesteld.

 

Deze commissie geeft, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de Raad van Bestuur van de V.Z.W. of bij hoogdringendheid op vraag van de afgevaardigd bestuurdervoorzitter van de V.Z.W., gefundeerd advies over de bespeelbaarheid van de grasvelden op het gemeentelijk sportcentrum.

 

Op de begroting van de V.Z.W. dienen de nodige kredieten voorzien te worden voor de uitgaven die inherent zijn aan de werking van de commissie (vb. verplaatsingskosten).

De leden van de commissie kunnen daarenboven voor logistieke steun een beroep doen op de sportdienst en/of de dienst die de grasvelden onderhoudt.

 

De commissie is samengesteld uit drie leden die allen stemgerechtigd zijn

-           1 (één) vertegenwoordiger van de clubs, door hen aan te duiden

-           1 (één) vertegenwoordiger van de gemeentelijke dienst belast met het onderhoud van de grasvelden

-           1 (één) vertegenwoordiger van de sportdienst

De afgevaardigd bestuurdervoorzitter en een lid van de Raad van Bestuur kunnen als waarnemer de bijeenkomst bijwonen.

 

De leden worden door de Raad van Bestuur van de V.Z.W. aangesteld voor de duur van 1 (één) jaar. Hun mandaat wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van maximaal 5 (vijf) jaar. Hun mandaat houdt op wanneer het lid op eigen initiatief ontslag neemt, wanneer het mandaat door de Raad van Bestuur van de V.Z.W. wordt ingetrokken of wanneer het lid niet langer de gewettigde vertegenwoordiger is van zijn organisatie.  Het lid wordt onmiddellijk vervangen.

 

Het voorzitterschap wordt waargenomen door de afgevaardigd bestuurdervoorzitter van de V.Z.W. en bij belet door de vertegenwoordiger van de sportdienst en/of de dienst die belast is met het onderhoud van de grasvelden.

 

Het samenroepen gebeurt telefonisch op initiatief van één van de leden van de commissie. Bij elke bijeenkomst wordt een schriftelijk advies inzake (on)bespeelbaarheid opgemaakt waarin eventueel melding gemaakt wordt van het minderheidsstandpunt.  Minimum de helft van de leden moet aanwezig zijn.

 

Indien door de terreincommissie geadviseerd wordt dat één of meer van de terreinen onbespeelbaar zijn wordt dit advies onverwijld voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de V.Z.W. of bij hoogdringendheid aan de afgevaardigd bestuurdervoorzitter van de V.Z.W. die kan beslissen een attest van onbespeelbaarheid op te maken.  Het attest vermeldt eveneens de termijn waarop het verbod slaat.

Bij hoogdringendheid dient het attest naderhand door de Raad van Bestuur van de V.Z.W. bekrachtigd te worden.

 

Indien een attest van onbespeelbaarheid uitgevaardigd wordt

 

-          dan moet de hiertoe aangestelde ambtenaar

 1. voor trainingen en andere activiteiten: hiervan onmiddellijk de correspondent van de betrokken gebruiker(s) telefonisch op de hoogte brengen
 2. voor wedstrijden: hiervan onmiddellijk het provinciale secretariaat van de betrokken federatie(s) middels een faxbericht op de hoogte brengen

 

-          vervolgens

 1. is het voor de gebruiker(s) verboden gebruik te maken van het (de) desbetreffende terrein(en) voor trainingen en andere activiteiten
 2. voor wedstrijden
  1. is het voor de gebruiker verboden om op de desbetreffende terreinen te trainen en/of andere activiteiten te laten plaatsvinden indien er een provinciale afgelasting afgekondigd wordt
  2. dient, indien er geen provinciale afgelasting wordt aangekondigd bij de aangestelde van de betrokken federatie gevraagd de wedstrijd af te gelasten.
   De aangestelde van de betrokken federatie is achtereenvolgens en afhankelijk van de bereikbaarheid de provinciale secretaris of zijn plaatsvervanger en de scheidsrechter.
   Indien blijkt dat de aangestelde niet tot afgelasting wil overgaan, dienen de terreincommissie en de afgevaardigd bestuurdervoorzitter van de V.Z.W. ter plaatse te komen en respectievelijk te adviseren en te beslissen of al dan niet verboden wordt de wedstrijd te laten doorgaan.

   

III.       AANVRAAG / TOEWIJZING TERREINEN

 

Artikel 8

 

Volgende terreinen mogen vrij gebruikt worden binnen de openingsuren van de centra:

 

OLIVIER (zonder kleedkamers):

 

-          basketveld

-          trapveld gelegen tussen terrein A en B

-          trapveld gelegen naast het basketveld

-          atletiekpiste, behoudens tijdens de uren die toegewezen worden aan een organisatie voor een bepaalde activiteit

-          grasveld op het schuttersplein, uitgezonderd tijdens schietingen en voor zoverre het niet is toegewezen

-          petanquebanen gelegen naast sporthal De Stormmeeuw

-          skatepark

 

DE TAEYE (zonder kleedkamers):

 

-          skeelerpiste, behoudens tijdens de uren die toegewezen worden aan een organisatie voor een bepaalde activiteit

-          trapveld gelegen naast terrein B

 

1.1.1.1. MOLENHOEK (zonder kleedkamers)

1.1.1.2.  

-          kunstgrasveld, voor ongeorganiseerd gebruik en voor zoverre het niet is toegewezen

 

1.1.1.3. HET SPORTSTRAND HEIST-WEST

 

1.1.1.4. HET SPORTSTRAND KNOKKE

1.1.1.5.  

 

 

Volgende terreinen mogen vrij gebruikt worden:

 

PARK DIKSMUIDESTRAAT:

 

-          basketbalveld

 

1.2.                             OOSTWINKEL:

1.3.                              

-                    grasveld

-                    basketveld

 

 

1.4.                             MAES- EN BOEREBOOMPLEIN:

1.5.                              

-                    agoraspace

 

ASTRIDPLEIN:

 

-          agoraspace

 

MOLENHOEK (zonder kleedkamers):

 

-      petanquebaan

-      basketbalveld

-          BMX piste

-          mountainbike parcours

-          voetbalveldje gelegen naast het basketplein

Volgend terrein mag vrij gebruikt worden met dien verstande dat het Gemeentebestuur te allen tijde het terrein kan gebruiken voor markten, foren en bijzondere manifestaties:

 

VERWEEPLEIN:

 

-          basketveld

 

 

Artikel 9

 

Voor het gebruik van de buitentennisvelden dienen volgende bepalingen in acht genomen:

 

a.         De reservatieperiode is beperkt tot 5 dagen, te rekenen vanaf dag reservatie tot dag gebruik tennisveld, bv. Vanaf maandag tot vrijdag.

 

b.         Na betaling van de vergoeding wordt aan de aanvrager een ticket overhandigd met vermelding op de keerzijde van datum en uur gebruik tennisveld.

 

c.         Wanneer iemand die toelating heeft gekregen om een tennisplein te gebruiken niet komt kan géén aanspraak gemaakt worden op teruggave van de reeds betaalde som.

Wanneer het onmogelijk is te spelen door weersomstandigheden dan zal aan de gebruiker voorgesteld worden om hetzij – indien dit mogelijk is – indoor te tennissen (eventueel mits opleg) hetzij op een ander tijdstip te spelen ofwel kan de gebruiker opteren voor terugbetaling van het huurgeld.

 

d.         Een (de) speler(s) kan (kunnen) per dag één uur over een tennisveld beschikken, uitgezonderd wanneer er geen andere tennisliefhebbers zijn.

 

 

Artikel 10

 

De gebruikers van het skatepark dienen de specifieke regels voor het gebruik van dit terrein te respecteren.

 

Artikel 11

 

Voor het gebruik van de sporthallen dienen volgende richtlijnen in acht genomen:

 

 1. aanvragen

 

De gebruiker die tijdens het werkingjaar regelmatig een terrein wensen te huren dienen dit schriftelijk aan te vragen door middel van het daartoe bestemde webformulier uiterlijk op 10 juli.

 

Voor het tussenseizoen (juli & augustus) dienen sportclubs die vaste gebruiker zijn uiterlijk voor 30 april het daartoe bestemde webformulier aan te vragen.

Tornooien en evenementen dienen uiterlijk tegen 10 juni aanvraagt te worden via het daartoe bestemde webformulier.

Voor ander gebruik wordt gereserveerd door:
hetzij een aanvraagformulier in te vullen (webformulier)
hetzij dadelijk het huurgeld tegen ontvangstbewijs te vereffenen
hetzij via internet met directe betaling (voor rechtstreekse reservaties op korte termijn).

 1. afzegging

Annulatiekosten kunnen aangerekend worden volgens de tarieven bepaald in artikel 15.2

Gewone regeling:
De reservaties kunnen enkel vooraf schriftelijk herroepen worden via het formulier op de website.

 

Kwijtschelding kan verleend worden:

- in geval van overmacht, te beoordelen door de voorzitter en de secretaris van de vzw

- of indien door de sportdienst een nieuwe huurder gevonden wordt voor de afgezegde reservering.

Uitzonderlijke regeling voor tennisscholen:
De tennisscholen (gebruikers categorie C.b, zie artikel 13) kunnen elk jaar in de maand september een pakket uren reserveren dat niet groter mag zijn dan 120 procent van het aantal uren dat in het voorbije sportjaar effectief gebruikt werd en een aantal van deze uren afzeggen tot 31 oktober van hetzelfde jaar zonder hiervoor kosten te moeten betalen.

 

 1. toewijzing der terreinen

Bij de behandeling van de aanvragen, ingediend conform de bepalingen vervat in het eerste lid van punt a, wordt volgende rangorde in acht genomen:

1°    De gebruikers die lid zijn van de Stedelijke Sportraad
        De Vlaamse Zaalvoetbalbond

 

      2°     De gebruikers die geen lid zijn van de Stedelijke Sportraad

 

      3°     De gelegenheidsgebruikers

 

      Wanneer meerdere gebruikers van gelijke rang hetzelfde terrein op hetzelfde uur wensen te huren wordt voorrang verleend aan de gebruiker die het terrein in de vorige winter en/of zomerperiode huurde.

 

      Bij de behandeling van de aanvragen voor ander gebruik wordt rekening gehouden met de toewijzingen overeenkomstig het eerste lid en vervolgens met de datum waarop de aanvraag ingekomen is.

 

      De V.Z.W. kan de toewijzing van de terreinen annuleren teneinde voorrang te verlenen aan competities en tornooien.

 

      Er wordt aan de gebruikers in principe geen lijst van de toegewezen terreinen overgemaakt. Evenwel kan een dergelijke lijst op eenvoudige vraag bekomen worden op het secretariaat.

 

Artikel 12

 

Voor het gebruik van de openluchtterreinen die niet vrij toegankelijk zijn, dienen volgende bepalingen in acht genomen:

 

a.         aanvragen

 

-           competitiewedstrijden

De kalender dient samen met het daartoe bestemde aanvraagformulier ten laatste op 15 augustus aan het secretariaat overgemaakt.

 

Aanvragen voor het spelen van competitiewedstrijden, na 15 augustus ingediend, worden bij de toewijzing der terreinen beschouwd als een aanvraag voor een gewone activiteit (rangorde 5).

 

-           andere activiteiten

De aanvraag moet d.m.v. het daartoe bestemde formulier ten minste 3 weken voor de activiteit aan het secretariaat overgemaakt worden.

 

b.         toewijzing der terreinen

 

Bij de toewijzing van de terreinen wordt volgende rangorde in acht genomen:

 

1°        de competitie- en bekerwedstrijden van R. Knokke F.C., KFC Heist en V.V.

                        Westkapelle op hun respectievelijk terrein.

                        2°        de competitie- en bekerwedstrijden van de ploegen die een stamnummer

                        bezitten bij de KBVB.

                        3°        de competitie- en bekerwedstrijden van verenigingen aangesloten bij de Stedelijke

                        Sportraad.

                        4°        schoolsportactiviteiten

                        5°        de andere activiteiten van R. Knokke F.C., KFC Heist en VV Westkapelle.

            6°        andere activiteiten van verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Sportraad

7°        andere activiteiten dan deze vermeld hierboven.

 

De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht nopens het al dan niet toewijzen van het aangevraagde terrein. Dit document dient voor de aanvraag van de activiteit aan de huisbewaarder of de zaalwachter te worden getoond.

 

De VZW kan de toewijzing van de terreinen annuleren teneinde voorrang te verlenen aan competities en tornooien.

 

 

 

 

 

IV.        FINANCIELE BEPALINGEN

 

Artikel 13

Terreinen waar altijd het hoogste tarief geldt (tarief C, zie hieronder)

            Sporthal Laguna – terrein 3 (Univelder tennisterrein rood)

 

 Voor het bepalen van de tarieven wordt verder met volgende elementen rekening gehouden

 

1.         GEBRUIKERS

 

De gebruikers van de sportcentra worden ingedeeld in drie categorieën:

 

Categorie A:

a.         Erkende clubs/verenigingen (aangesloten bij de sportraad) van Knokke-Heist met gestructureerde jeugdwerking.

Die clubs worden nominatief aangeduid door de Raad van Bestuur van de VZW

Sportcentrum volgens de voorwaarden die bepaald zijn in het subsidiereglement van de sportverenigingen, .

b.         Landenelftallen die in Knokke-Heist logeren ter voorbereiding van een interland

                        (aanvraag dient uit te gaan van de federatie).

 

Categorie B:

a.         Clubs bij de Sportraad Knokke-Heist (die dus een actieve werking hebben op

het grondgebied van de gemeente) en die geen “professionele” doelstelling hebben.

b.         Scholen

c.         Verenigingen aangesloten bij de Jeugdraad Knokke-Heist

d.         Gehandicaptensport

 

Categorie C:

a.         Andere (clubs, organisatoren, individuelen …) dan diegenen bedoeld onder A of B.

b.         Clubs aangesloten bij de Sportraad Knokke-Heist (die dus een actieve werking

hebben op het grondgebied van de gemeente) en die een “professionele” doelstelling hebben.

 

2.         MANIER VAN RESERVEREN

 

Voor reservaties waarbij het reserveren via internet mogelijk is gemaakt:

 

-           De normale tarieven als via internet wordt geboekt en betaald

-           In de andere gevallen (reservatie via onthaal, telefoon, …) en bij betaling van de  reservatie aan het loket: wordt een verhoogd tarief gehanteerd (zie artikel 15.2)

 

 

 

3.         TOESTELLEN en VERLICHTING

 

Het gebruik van alle sporttoestellen is telkens inbegrepen.

Het gebruik van de verlichting op de buitenterreinen kost telkens minstens 50 procent meer.

 

4.         TARIEFEENHEDEN

 

De binnenterreinen en de buitentennisterreinen worden in principe per uur verhuurd.

 

 

 

Artikel 14

 

Mits voorafgaande toestemming van de VZW Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist mag door de vaste gebruikers van de sportstadions voor de door hen ingerichte wedstrijden een toegangsgeld gevraagd worden.

 

Wanneer wedstrijden, tornooien en dergelijke worden ingericht door verenigingen of personen, vreemd aan de gemeente Knokke-Heist en een inkomgeld wordt gevraagd, moet 20% van de entreeontvangsten aan de VZW worden overgedragen.

 

 

Artikel 15

 

Voor het gebruik van de sportinfrastructuur worden volgende vergoedingen aangerekend:

 

1.         Gratis Gebruik: de gebruikers van categorie A. (art.13)

Voor  de gebruikers van categorie A.a van artikel 13 (erkende sportverenigingen) gelden volgende bijkomende voorwaarden

1.1.      Erkende clubs/verenigingen van Knokke-Heist die voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in artikel 34 van het subsidiereglement van de sportverenigingen

1.2.      De Raad van Bestuur duidt jaarlijks nominatief de verenigingen aan die voor het  gratis gebruik in aanmerking komen.

 

1.3.      Gratis gebruik geeft de club/de vereniging het recht om gedurende het kalenderjaar vrij terreinen te reserveren voor de sportieve werking van hun club. Die reservaties blijven wel onderworpen aan de richtlijnen voor het reserveren en het gebruik van terreinen van dit reglement.

 

 

1.4.      Boete

Wanneer wordt vastgesteld dat clubs terreinen reserveren zonder er gebruik van te maken, zullen die clubs een boete dienen te betalen die minstens overeenstemt met de vergoeding die betaald moet worden door de gebruikers die ingedeeld zijn in categorie B.

De Raad van Bestuur kan oordelen of die boete mag vervallen wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan.

1.5.      De terreinen waarvoor altijd het hoogste tarief C geldt (tarief C zie art. 13 ), komen niet in aanmerking voor het forfaitair jaartarief.

 

2.         Vergoedingen per tariefeenheid: de gebruikers van categorie B en C

 

Categorie B

Categorie C

 

Online tarief

Kassa tarief

Annulatie
Kost

Online tarief

Kassa tarief

Annulatie
Kost

Atletiek of skeelerpiste

nvt

6

3

nvt

12,5

6,25

+ licht

nvt

9

4,5

nvt

18,5

9,25

Boogschieten liggende wip

nvt

2,5

1,25

nvt

5

2,5

Voetbal / hockey terrein

nvt

 9

 4,5

nvt

 18

 9

+ licht

nvt

 15

 7,5

nvt

 27

 13,5

Krachtbalplein

nvt

6

3

nvt

12,5

6,25

+ licht

nvt

9

4,5

nvt

18,5

9,25

Kunstgrasveld

nvt

 9

 4,5

nvt

 18

 9

+ licht

nvt

 15

  7,5

nvt

 27

 13,5

Outdoor tennis

2,5

3,75

1,25

2,5

3,75

1,25

Schuttersplein

nvt

6

3

nvt

12,5

6,25

Schuttersterrein (schieting en hondesport)

nvt

1,5

1

nvtt

3

1,5

Trapveld + licht

nvt

9

4,5

nvt

18,5

9,25

Badmintonterrein

nvt

1,5

0,75

nvt

2,5

1,25

Judozaal / aërobic

nvt

2,5

1,25

nvt

5

2,5

Vergaderzaal

nvt

1,5

0,75

nvt

3

1,5

Vergaderzaal niet sport gerelateerde gebruikers 

nvt

nvt

nvt

nvt

10

5

Laguna: groen ( omnisport 1/2)

nvt

2,5

1,25

nvt

5

2,5

Laguna: groen (omnisport volledig)

Nvt

7,5

3,75

nvt

15

7,5

Laguna: groen - Tennis

2,5

3,75

1,25

5

7,5

2,5

Laguna: rood (uni  terrein 1 en 2)

5

7,5

2,5

10

15

5

Laguna: rood (uni terrein 3)

10

15

5

10

15

5

Laguna: squash (60’)

5

7,5

2,5

5

7,5

2,5

Molenhoek: 1/3 zaal

nvt

2,5

1,25

nvt

5

2,5

Molenhoek: 3/3 zaal - niet tennis

nvt

7,5

3,75

nvt

15

7,5

Molenhoek: 3/3 zaal - tennis

nvt

3.75

1.25

nvt

5

2,5

Molenhoek: polyvalente zaal

nvt

1,5

0,75

nvt

3

1,5

Stormmeeuw: kleine –1/3

nvt

2,5

1,25

nvt

5

2,5

Stormmeeuw: Tennis

nvt

3,75

1,25

nvt

5

2,5

Stormmeeuw: grote zaal 3/3

nvt

7,5

3,75

nvt

15

7,5

Stormmeeuw: tafeltennis

nvt

1,5

0,75

nvt

2,5

1,25

nvt: niet van toepassing

Tennis, outdoor tennis en squash: zolang het online reserveren door de klanten niet mogelijk is wordt het onlinetarief aangerekend voor alle manieren van reserveren.

 

Wanneer tarief A van toepassing is kunnen annulatiekosten worden aangerekend volgens tarief B.

 

Wanneer het terrein niet vooraf is afgezegd dient bij niet gebruik het volledige bedrag te worden betaald.

 

 

 

Een gebruiker die een binnentennisterrein gehuurd heeft mag, zonder bijbetaling en zonder aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van een gedeelte van de huursom, gebruik maken van een buitenveld voor zover er nog een vrij terrein is, mits bijbetaling van het (eventueel) verschil tussen de huurprijs van het buitentennisveld en de huurprijs van het binnenterrein.

 

 

 

 

Artikel 16

 

Het gebruik van de kleedkamers en de douches is in de vergoeding voor het gebruik van de terreinen begrepen. Verenigingen (met uitzondering van diegenen bedoeld onder categorie A) of personen die geen gebruik hebben gemaakt van een terrein waarvoor diende betaald te worden, doch wel kleedkamers en douches wensen, betalen hiervoor € 1 per persoon, met een maximum van € 20 voor groepen vanaf 20 personen.

 

Artikel 17

 

De gebruikers zijn ertoe gehouden hun financiële verplichtingen na te komen binnen de veertien dagen na ontvangst van de rekening en voor de ingebruikname van een terrein.

 

Het bewijs van betaling dient op vraag van de zaalwachter of de huisbewaarder dadelijk voorgelegd; bij ontstentenis hiervan zal deze de toegang tot het terrein verbieden.

 

 

 

V.         BIJZONDERE BEPALINGEN SPORTHALLEN

 

Artikel 18

 

Een terrein wordt gehuurd voor zestig minuten, inclusief opstellen en wegbergen van het materiaal.

 

Artikel 19

 

Toestellen dienen binnen de door artikel 19 gestelde tijdslimiet door de gebruikers te worden opgesteld en opgeborgen. De gebruikers worden hierbij in de mate van het mogelijke met raad en daad door de zaalwachter geholpen.

De gebruiker die de tijdslimiet overschrijdt is ertoe gehouden als boete de helft van de huurprijs te betalen en het terrein op het eerste verzoek van de zaalverantwoordelijke te verlaten.

 

 

 

VI.        VERBODSBEPALINGEN

 

Artikel 20

 

ALGEMEEN

 

Het is verboden:

 

-           Te roken in de lokalen voorzien in de ter zake vigerende reglementering.

-           Schoeisel van slijk te ontdoen in de kleedkamers en de bijhorende lokalen.

-           Schoeisel te reinigen in de douchecellen.

-           Publicitaire boodschappen aan te brengen of te verspreiden zonder schriftelijke toelating van de VZW.

-           Het terrein te betreden met kledij die niet verzorgd is en niet is aangepast aan de beoefende sport.

-           Recipiënten (flessen; blikjes, …) van welke aard ook te gebruiken buiten de cafetaria’s met uitzondering van afsluitbare en onbreekbare zaken tijdens trainingen en wedstrijden. Deze uitzondering geldt enkel voor de sportterreinen.

-           De sporttoestellen aan te wenden voor doeleinden die geen verband houden met hun specifiek gebruik.

-           Drank en versnaperingen te koop aan te bieden of uit te delen behoudens schriftelijke toestemming van de V.Z.W.

-           Eigen materiaal in het sportcentrum te bergen zonder toestemming van de V.Z.W.

-           Meubilair uit de kleedkamers te verwijderen.

 

 

 

SPORTHALLEN

 

Het is verboden:

 

-           De kleedkamers met voetbalschoenen te betreden.

-           In de sporthallen te eten, uitgezonderd in de cafetaria’s.

-           De sportvloeren te betreden met schoeisel dat niet is aangepast aan binnensport en dat niet ter plaatse is aangetrokken.

-           De sporthallen binnen te gaan met skeelers of steps.

-           Schoeisel met zwarte zolen voor sportbeoefening te gebruiken.

-           Voor jongeren beneden de 16 jaar om de sporthal te betreden behoudens indien ze:

-           Van het complex in sportverband gebruik maken.

-           Vergezeld zijn van een meerderjarige.

 

 

OPENLUCHTINFRASTRUCTUUR

 

Het is verboden:

 

-           De skateboardpiste te gebruiken zonder beschermstukken.

-           Een terrein te betreden waarvoor een attest van onbespeelbaarheid opgemaakt werd.

-           Om op de atletiekpiste:

-           Spikes te gebruiken behoudens tijdens erkende meetings met dien verstande dat de toegelaten lengte van de spikes dan wel beperkt wordt tot maximum 9 mm voor speerwerpen en hoogspringen en tot maximum 6 mm voor andere atletieknummers.

-           De twee binnenste banen te gebruiken behoudens tijdens meetings.

-           Vuil schoeisel te gebruiken.

-           Te fietsen, te skeeleren en/of te skaten.

 

-           Om op het kunstgrasveld:

-           Sportschoeisel te gebruiken dat niet proper is.

-           Sportschoeisel te gebruiken met in te schroeven of metalen studs (schoeisel

van het type multistuds, bestaande uit een groot aantal vaste rubberen studs van maximum 6 mm hoog is wel toegelaten).

-           Te fietsen.

 

Artikel 21

 

Met uitzondering van blinden of andere gehandicapten met hun geleide hond en veiligheidsdiensten met hun honden, is toegang met honden verboden, uitgezonderd wanneer het gaat om georganiseerde en toegewezen hondensport.

 

Artikel 22

 

De zaalwachters zijn ertoe gehouden de personen die verantwoordelijk zijn voor het niet naleven van dit reglement er op te wijzen dat tegen hen bij de politie klacht zal neergelegd worden wegens opzettelijke beschadiging van gemeentelijk patrimonium en zo nodig bij één der voormelde instanties klacht neer te leggen.

 

Wanneer de verbodsbepalingen niet gerespecteerd worden kan de V.Z.W. bovendien de gebruiker de verdere toegang tot het sportcentrum ontzeggen.

 

 

 

VII.      ALLERLEI

 

Artikel 23

 

Voor het taalgebruik met betrekking tot de organisaties en activiteiten die georganiseerd worden is de taalwetgeving van toepassing.

 

Artikel 23 bis

 

Voor het gebruik van de muitwippen op de stadions De Taeye en Olivier geldt volgende bijzondere bepaling:

 

De muit (of kooi) moet beneden blijven of naar beneden gebracht worden en deskundig worden verankerd van zodra op 10 m hoogte een windsnelheid gemeten wordt van 65 km per uur of meer.

 

Artikel 24

 

Het gebruik van de geluidsinstallatie, van het scorebord en van magnesiumpoeder dient vooraf aangevraagd aan de zaalwachter. Er mag geen andere bestemming aan gegeven worden dan deze bepaald door de V.Z.W.

 

Het gebruik van de uitschuifbare tribune dient minstens 1 (één) maand op voorhand te worden aangevraagd.

 

Artikel 25

 

Om een vlot gebruik van de accommodaties te verzekeren, moeten de wedstrijden op de opgegeven uren starten. Een vertraging van maximum 10 minuten kan gedoogd worden. Bij grotere vertraging kan de

zaalwachter verbod opleggen nog met de wedstrijd te beginnen. Eventueel zal rekening gehouden worden met uitzonderlijke omstandigheden.

 

 

Artikel 26

 

De V.Z.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard.

 

De gebruiker dient de nodige maatregelen te treffen om diefstal van persoonlijk bezit te voorkomen.

 

Artikel 27

 

Achtergelaten voorwerpen die niet binnen de maand worden afgehaald zullen aan een instelling voor liefdadig werk worden overgemaakt.

 

Artikel 28

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de aangebrachte schade. Hij is ertoe gehouden alle schade onmiddellijk aan de zaalwachter mee te delen en de herstellingskosten op het eerste verzoek te vereffenen.

Schade vastgesteld door de zaalwachter wordt verondersteld te zijn aangebracht door de laatste gebruiker.

 

Artikel 29

 

De leden van de Raad van Bestuur van de vzw en de door de vzw aangestelde personeelsleden hebben te allen tijde het recht toezicht uit te oefenen in de kleedkamers, de terreinen. Zij zullen zich legitimeren aan de hand van een voor dat jaar geldige kaart.

 

Artikel 30

 

Elke vereniging duidt telkens één of meerdere personen aan die ter plaatse zullen instaan voor de naleving van de reglementering en geeft hiervan kennis aan de V.Z.W. Bij ontstentenis van dergelijke aanduiding zal de aanvrager als verantwoordelijke worden aanzien.

 

Artikel 31

 

De gebruiker dient de aanvullende richtlijnen van de V.Z.W., die hem via de zaalwachter worden medegedeeld, strikt te volgen.

 

Artikel 32

 

Betwistingen nopens de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door de Raad van Bestuur van de V.Z.W. en bij hoogdringendheid door de Afgevaardigde Bestuurder van de V.Z.W. die zijn beslissing daarna ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur voorlegt.

 

 

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 7 juli 1990

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 11 mei 1991

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 6 november

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 7 mei 1994

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 4 maart 1995

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 3 mei 1997

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 8 november 1997

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 3 januari 1998

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 5 januari 2002

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 4 mei 2002

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 1 maart 2003

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 15 november 2003

Gewijzigd door de Raad van bestuur op 6 maart 2004

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 1 juli 2006

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 13 januari 2007

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 8 maart 2008

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 12 april 2008

Gewijzigd door de Raad van bestuur op 8 november 2008

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 7 november 2009

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 15 januari 2011

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 12 januari 2013

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 7 februari 2015

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 4 maart 2017

 

 

Datum goedkeuring: 30 maart 2017

Datum bekendmaking: 4 april 2017

 Besluit gebruik sportcentra

Contact

Sportdienst Edward Verheyestraat 14 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 480 050 630 499  Sport@knokke-heist.be