Politieverordening betreffende lichtreklames en verlichte uithangborden

 (Gemeenteraad 27 juni 1974)

zie ook wijziging en aanvulling
(Gemeenteraad 27 juni 1975)

 

BESLUIT :

Artikel 1.

Het plaatsen van lichtreclames en verlichte uithangborden is onderworpen aan een voorafgaande vergunning van de Burgemeester.

Art. 2.

In het algemeen moeten lichtreclames en verlichte uithangborden zodanig zijn, dat zij voor de weggebruikers, zelfs op afstand, niet verblindend zijn in normale omstandigheden en ook niet bij nat weder door weerkaatsing op het wegdek.

Art. 3.

De onder artikel 1 bedoelde vergunning kan slechts worden verleend mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden :

In de zones van lintbebouwing waarvan de voorgevels op de rooilijn staan :

De lichtreclames en de verlichte uithangborden moeten minimum 2,50 meter boven het voetpadniveau worden geplaatst;

ze mogen enkel worden aangebracht tot aan de onderrand van het dak;

ze mogen maximum 1 meter voorbij de rooilijn vallen met dien verstande dat zij in geen geval verder mogen reiken dan tot op 0,50 meter van het frontvlak van de trottoirband;

flikkerende en periodisch aan- en uitslaande lichten zijn verboden.

In de zones van achteruitbouw en cottagebouw oordeelt het College van Burgemeester en Schepenen in elk bijzonder geval of lichtreclames en verlichte uithangbroden mogen geplaatst worden, rekening houdend met voorgaande principes. Lichtreclames en verlichte uihangborden mogen enkel tegen de gevel aangebracht worden en niet in de zone non aedificandi of tuin (uitzondering voor de pompstations en dit maximum met 2 palen).

Art. 4.

Reclamelichten mogen niet geplaatst worden op een afstand van minder dan 75 meter van enig officieel signalisatieteken dat op het wegverkeer betrekking heeft, en dit voorzover het langs dezelfde zijde van de openbare weg geplaatst is. Een overgangsperiode van 3 jaar is voorzien.

Art. 5.

Bij ieder verzoek tot het plaatsen van een lichtreclame of een verlicht uithangbord moet gevoegd worden, in drie exemplaren, een tekening op schaal van 10 cm per meter, welke een juiste en gekleurde afbeelding geeft van het bord of de reclame en dat duidelijk de stand ten opzichte van de gevel en van de openbare weg aangeeft. Tevens moet bijgevoegd zijn, eveneens in drie exemplaren, een grondplan met aanduiding van de ligging van de reclame of het bord en van de eventuele verkeerstekens in een straal van 75 meter er rond.

Art. 6.

De inbreuken op de beschikkingen van deze verordening zullen bestraft worden met politiestraffen, voor zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen die op het stuk zouden bestaan, geen andere straffen voorzien zijn.

Art. 7.

De politieverordeningen welke op dit stuk door de Gemeenteraden van de voormalige gemeenten Heist, Knokke, Ramskapelle en Westkapelle werden uitgevaardigd, worden opgeheven.

Art. 8.

Deze verordening zal bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven door artikel 102 van de gemeentewet.

Art. 9.

Afschrift van dit politiereglement zal worden overgemaakt aan :

de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, met het oog op de kennisgeving ervan aan de Bestendige Deputatie

de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het ambtsgebied

de Griffie van de Politierechtbank van het kanton

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank te Brugge

de Bevelhebber van de Rijkswachtbrigade van Knokke-Heist.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Politieverordening betreffende lichtreclames en verlichte uithangborden - Wijziging en aanvulling. (Gemeenteraad van 27 juni 1975)

De Gemeenteraad in openbare zitting,

Herzien zijn besluit van 27 juni 1974 waarbij een politieverordening werd ingevoerd betreffende lichtreclames en verlichte uithangborden;

Gelet op het Decreet van 16-24 augustus 1790, betreffende de rechterlijke inrichting, inzonderheid titel XI, artikel 3;

Gelet op artikel 78 van de Gemeentewet;

Overwegende dat dient vermeden dat te omvangrijke lichtreclames en verlichte uithangborden langs de openbare wegen zouden geplaatst worden;

BESLUIT :

Artikel 1.

De politieverordening van 27 juni 1974 betreffende lichtreclames en verlichte uithangborden wordt als volgt gewijzigd :

Onder artikel 3-I wordt de tekst van punt c) vervangen door volgende tekst :

"c) De lichtreclames en verlichte uithangborden met een hoogte of een lengte van 1 meter of min en die haaks of schuin tegen de gevel worden aangebracht en deze welke een oppervlakte hebben van één vierkante meter of min mogen maximum één meter voorbij de rooilijn vallen met dien verstande dat zij in geen geval verder mogen reiken dan tot 0,50 meter van het frontvlak van de troittoirband;
De lichtreclames en verlichte uithangborden met een hoogte of een lengte van meer dan één meter en die haaks of schuin tegen de gevel worden aangebracht en deze welke een oppervlakte hebben van meer dan één vierkante meter mogen maximum 0,30 meter voorbij de rooilijn vallen met dien verstande dat zij in geen geval verder mogen reiken dan tot op 0,50 mter van het frontvlak van de trottoirband."

Onder artikel 3-I wordt een punt e) bijgevoegd, luidend als volgt :

"e) Lichtreclames en verlichte uithangborden mogen geen grotere oppervlakte hebben van 3,5 vierkante meter, zij mogen maximum 5 meter lengte en 3 meter hoogte hebben".

Onder artikel 3-II wordt bijgevoegd :

"Ze mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 3,5 vierkante meter, zij mogen maximum 5 meter lengte en 3 meter hoogte hebben".

Art. 2.

Deze verordening zal bekendgemaakt worden zoals voorgeschreven door artikel 102 van de Gemeentewet en is van kracht de vijfde dag na deze bekendmaking.

Art. 3.

Afschrift van dit politiereglement zal worden overgemaakt aan :

de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, met het oog op de kennisgeving ervan aan de Bestendige Deputatie

de Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het ambtsgebied

de Griffie van de Politierechtbank van het kanton

de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank te Brugge

de Bevelhebber van de Rijkswachtbrigade van Knokke-Heist.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

 

Datum goedkeuring: 27 juni 1975

Datum bekendmaking: 30 juni 1975

 

Bijlage: