2 maart, 2016 - 30 juni, 2017

Knokke-Heist en provincie werken samen aan een duurzame landbouw

percelen landbouwgrondIn de gemeenteraad van donderdag 25 februari 2016 heeft het gemeentebestuur in het kader van een duurzame landbouw een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd. Hierdoor kunnen de provinciale en lokale overheid haar doelgroepengericht beleid voor het inplanten van kleine landschapselementen (KLE) verder uitvoeren, onze landbouwers naar een duurzame bedrijfsvoering begeleiden en de gebiedsinrichtingsprojecten ‘Geul van Greveninge’ en ‘Cantelmolinie” realiseren.

 

Kleine landschapselementen

land met bomenIn de periode 2003-2005 werkte Knokke-Heist reeds nauw samen met de provincie voor de realisatie van landschapsbedrijfsplannen in samenwerking met landbouwers. Niet minder dan 30 landbouwbedrijven werden toen in een beperkte periode ondersteund voor aanplantingen op het bedrijf. Voortbouwend op deze eerdere acties, zijn er met het vernieuwde en gebiedsgerichte KLE-beleid van de provincie nieuwe kansen voor de benadering van nieuwe doelgroepen (bedrijven en particulieren). KLE’s of kleine landschapselementen zijn de lijn- of puntvormige elementen waarvan het uitzicht, de structuur of de aard deel uitmaken van de natuur. Deze elementen kunnen het resultaat zijn van menselijk handelen. Ze bepalen en vormen het landschap. Daarnaast hebben ze een belangrijke natuurfunctie. In de kleine landschapselementen vinden dieren beschutting, bouwen ze hun nesten en vinden ze voedsel (zaden, bessen, insecten, ...). Ze gebruiken de KLE’s ook om zich te verplaatsen doorheen het landschap. Het gaat concreet om houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen, sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen, bermen, holle wegen, graften, dijken, bomen, bomen en hoogstamboomgaarden.

 

landbouwpercelen luchtfotoAandacht voor biodiversiteit

In 2015 besliste het college om de draad van de landschapsbedrijfsplannen terug op te pikken en dit opnieuw met de provincie. De landbouw in de Zwinregio staat voor grote uitdagingen. Via dit positief project wil Knokke-Heist een gepast aanbod ontwikkelen om de milieuzorg en biodiversiteit in de agrarische sector actief te begeleiden en te ondersteunen. Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zullen provincie- en gemeentebestuur diverse acties ondernemen voor de biodiversiteit met bijzondere aandacht voor de instandhouding en versterking van bijenpopulaties. Er worden ook natuurverbindingsgebieden gerealiseerd in samenwerking met plaatselijke landbouwers, particulieren en bedrijven. Via gezamenlijke initiatieven en projecten streeft de kustgemeente naar een actieve samenwerking met de landbouw voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer en voor het behoud, de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen. De provinciale en lokale overheid staan nieuwe eigenaars ook bij met landschapsplannen voor de integratie van hun nieuwe activiteiten in het landschap. De studierapporten over de historische Cantelmolinie en de Geul van Greveninge /Vuile Vaart zullen als leidraad gebruikt worden om concrete inrichtings- en beheervoorstellen voor te leggen waarbij vrijwillige medewerking van de betrokken landbouwers en particulieren in deze omgeving telkens voorop staat.