16 oktober, 2014 - 31 december, 2015

Historisch permanent grasland voorlopig in kaart gebracht

Op 26 september 2014 heeft de Vlaamse regering de wetenschappelijke kaart van de poldergraslanden voorlopig vastgesteld. Hiermee geeft de regering het startsein voor het openbaar onderzoek over de kaart die 12.000 hectare poldergrasland inventariseert. In mei was beslist dat zo’n kaart er moest komen om een duidelijk beeld te krijgen op de aanwezige graslanden en dan te bepalen voor welke graslanden er een verbod of vergunningsplicht voor het wijzigen van de vegetatie zou komen. Er volgt nu een openbaar onderzoek van 60 dagen. Elke belanghebbende kan vanaf 13 oktober tot en met 12 december terecht in het stadhuis in Knokke, waar hij/zij eventuele fouten, bezwaren of opmerkingen kunnen uiten. 

 

Historisch permanent graslanden zijn graslanden die reeds langdurig in gebruik zijn als weide, en rijk zijn aan verschillende grassoorten (en eventueel kruiden) die samenhangen met deze historische context en/of microreliëf bezitten (o.a. kleine hoogteverschillen in het grasland, slenken, laantjes, poelen, greppels). Bijkomend worden niet-recent ingezaaide graslandpercelen gelegen in belangrijke faunagebieden eveneens tot de historisch permanente graslanden gerekend. De kaart die ter inzage ligt is een gedetailleerde inventarisatie op perceelniveau van de landbouwstreek Kustpolders. Het gaat om 5 671 percelen, samen goed voor 12 031 ha historisch permanent grasland.

 

Wilt u deze ontwerpkaarten bekijken? Contacteer dan best even de dienst Milieu en Natuur om een afspraak te maken. Via deze link kunt u de documenten ook thuis bekijken. Op het stadhuis liggen volgende documenten ter inzage:

 

  • een ontwerpkaart met aanduiding van de historisch permanente graslanden in Knokke-Heist
  • een ontwerpkaart met aanduiding van de historisch permanente graslanden in Knokke-Heist met vermelding waarom een perceel als historisch permanent grasland is aangeduid
  • het betrokken ministerieel besluit (Besluit van de Vlaamse Regering 26/09/2014)
  • studie "Historisch permanent grasland in de landbouwstreek Polders anno 2013", uitgevoerd door het Instituut voor natuur en bosonderzoek (www.inbo.be). Dit rapport vormde de wetenschappelijke basis voor het afbakenen van de historisch permanente graslanden op de ontwerpkaart.
  • een niet-technische samenvatting van deze studie

 

De bedoeling van het openbaar onderzoek is de burger te laten nagaan of de historisch permanente graslanden correct in kaart werden gebracht en hen de kans te bieden hier bezwaar tegen in te dienen. De bezwaren moeten dus bijvoorbeeld gaan over de aanwezigheid van microreliëf, de aanwezigheid van specifieke plantensoorten, etc. Het openbaar onderzoek gaat niet over de mate van bescherming van de historisch permanente graslanden.

 

Opmerkingen over de ontwerpkaarten kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek, namelijk 12 december 2014. U moet uw opmerkingen met een aangetekende brief bezorgen aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Kliniekstraat 25, 1070 Brussel. U kunt uw opmerkingen ook persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgeven op datzelfde adres.

 

Uitgebreide informatie en antwoord op specifieke vragen bekomt u best bij Danny Maddelein, 050 24 77 80danny.maddelein@lne.vlaanderen.be of klik hier voor meer info