6 februari, 2013 - 31 december, 2014

Grote graafwerkzaamheden in het Zwin

affiche Ztart

Na jarenlange voorbereiding zijn de grote graafwerken in de Zwinvlakte deze week van start gegaan.

In kader van het Europese LIFE+ natuurproject ZTAR zal het Agentschap voor Natuur en Bos dit jaar de broedvogeleilanden herstellen en het schor in de bestaande Zwinvlakte verjongen. In de broed- en toeristische periode wordt het werk stilgelegd. Het Zwin blijft open voor het publiek.

Op zondag 17 maart 2013 is er een infowandeling, waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos de werken in het kader van ZTAR aan alle geïnteresseerden toelicht. Afspraak om 10 uur op de parking van het Zwin aan de 5 vlaggenmasten in de Graaf Léon Lippensdreef.

 

ZTAR

ZTAR (Zwin Tidal Area Restoration) is een Europees natuurherstelproject en heeft een totaal kostenplaatje van € 4.135.521. Het project is officieel van start gegaan op 1 januari 2011 en loopt nog tot 31 december 2015. De bedoeling van dit LIFE+ project is het herstel van de Zwinvlakte. Een gebied van 180 hectare in België en 27 hectare in Nederland. Met dit ambitieuze project willen het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie Zeeland de natuur in de Zwinvlakte een tweede adem geven. Ze streven ernaar om de situatie uit de jaren 1980 terug te herstellen, met de vele broedvogels en soortenrijke slikken en schorren.

 

Broedvogeleilanden

De alom gekende broedvogeleilanden in het Zwin kennen hun ontstaan in de jaren 1950. Na een dijkdoorbraak had men dringend zand nodig dat men haalde uit het Zwin. Graaf Léon Lippens zag de mogelijkheid om van die zandwinningsputten eilanden voor vogels te maken. In de jaren 1960 tot medio jaren 1990 oefenden deze eilanden, omringd door zout zeewater, dan ook een sterke aantrekkingskracht uit op talrijke vogels die er kwamen broeden, voedsel zoeken, overwinteren en slapen.

 

ZwinVerzanding

Sinds de tweede helft van de jaren 1990 kampt het Zwin echter met verzanding en komt er te weinig zeewater binnen. Hierdoor verloren de eilanden een belangrijk deel van hun aantrekkingskracht voor vogels. De kleppenstuw die voldoende water verzekerde rond de eilanden, blijkt niet langer succesvol. De vogelpopulatie op en rond de eilanden ging dan ook sterk achteruit.

 

Natuurproject ZTAR             

In kader van het Europese natuurproject ZTAR worden dit voorjaar opnieuw eilanden gegraven die nieuwe kansen moeten bieden aan tal van vogels zoals de kokmeeuw, visdief en kluut. Er wordt ook een nieuwe stuw geplaatst die ervoor zal zorgen dat er steeds voldoende zeewater rond de vogeleilanden aanwezig is. Omdat het voorziene zeewater bij elk eb niet telkens zou wegvloeien, worden er ook enkele geulen gedempt, zodat de aan- en afvoer van zeewater enkel via de stuw gebeurt.

 

Afplaggen voor de Zwinneblomme

Naast het herstel van de eilanden zelf, wordt er in de noordoostelijke hoek van het Zwin, nabij de monding van de Zwingeul, een 8-tal hectare afgeplagd door het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag. Deze werken gebeuren met het oog op het herstel van de originele plantenrijkdom. Momenteel is er immers een dominantie van één plantensoort in dit deel van het Zwin: strandkweek. Door het plaggen wordt de zone ‘verjongd’ en kan het slik evolueren naar een soortenrijk schor met onder andere lamsoor, de bekende ‘Zwinneblomme’.

 

Voor meer info: www.lifenatuurztar.be