Directeur-Generaal Willemspark

Toekomst

Ontdek het toekomstige Willemspark via deze zoektocht en infoborden.

OntwerpWillemspark-speelnatuur

Algemeen

Het Directeur-Generaal Willemspark, alias "Het bosje van Heist", is eigendom van de Vlaamse overheid, meer bepaald Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - Afdeling Kust; dit voor zowel het zuidelijk gelegen bos- als het noordelijk duinengedeelte. Download het plan van het Willemspark.

Sinds het juni 2013 heeft de gemeente Knokke-Heist het beheer in handen van het Directeur-Generaal Willemspark. Het dagelijks beheer en het onderhoud zijn voortaan voor rekening van Knokke-Heist.

De Vlaamse overheid blijft dus eigenaar van het park en behoudt dus ook haar bevoegdheden op het vlak van de kustverdediging.

Natuurbeheerplan

Praktische info
Het ontwerp-beheerplan met bijlagen is digitaal te raadplegen via https://drive.google.com/folderview?id=0B4Xi4gFHu9PcYjJNM082d1Brbm8&usp=sharing

Beheervisie 

        het duurzame behoud en de ontwikkeling van drie belangrijke landschapsecologische eenheden die elkaar van zee naar land ononderbroken opvolgen nl. open duinlandschap, duin-bosovergangszone en bos. Daarbij wordt uitdrukkelijk gekozen voor de bescherming (door beheer en herstel) van de authenticiteit van het halfnatuurlijke duinlandschap. Dit impliceert het verder zetten en rationeel blijven strijden tegen woekerende exoten en invasieve soorten.

        Omwille van een belangrijke maatschappelijke vraag naar sociaal-recreatief en educatief medegebruik van het park in bijzonder van het bosgedeelte zal hiermee in de organisatie van de inrichting en beheer van het gebied, uitdrukkelijk rekening worden gehouden. Daarbij wordt gestreefd naar de optimale implementatie van de principes van integrale toegankelijkheid. Dit betekent het duurzame behoud en onderhoud van een aanzienlijk deel van het bestaande verharde wandelpadennet en waar nodig de lokale heraanleg ervan. Anderzijds, om de versnippering van het gebied enigszins in te perken, zullen hier en daar overbodige verbindingsstukken of lussen worden verwijderd.

Beheerdoelstellingen       

1.       Het verderzetten en intensifiëren van de bestrijding van exoten en invasieve planten in open duingebied.

2.       Het behoud en de uitbreiding van duingrasland en mosduinrelicten in open duingebied.

3.       Het lokaal behoud en herstel van duinvegetaties middels begrazing en maaien in open duin-bos overgangszone.

4.       Het laten ontwikkelen van geleidelijke overgangen in open duin-bos overgangszone.

5.       Het geleidelijk terugdringen van het aandeel exoten in de boomlaag ten voordele van inheemse soorten in het bosgedeelte.

6.       Een evolutie naar een structuurrijker gemengd en ongelijkvormig bos.

7.       De ontwikkeling en verzorging van een beperkt aantal super vitale en grootkruinige toekomstbomen.

8.       Hinder vermijden van sterk woekerende, agressieve soorten.

9.       In structuurrijk bos is er eveneens ruimte voor kromme, knoestige bomen, dode rechtopstaande en dode omgevallen exemplaren.

10.     Het behoud en het introduceren van enkele populaties stinzenplanten

11.     Het Willemspark is een openbaar park en vrij toegankelijk onder voorwaarden.

12.     Toename van de belevingswaarde.

13.     Kaprijpe populieren en dennen worden geoogst.

14.     Lokaal worden verjongingsgroepen gecreëerd.

15.     Kappingen worden gekoppeld aan beschermende exploitatievoorwaarden en voorzorgsmaatregelen.

16.     Jacht is gezien de ligging en grote bezoekdruk niet gewenst.

Recreatie en educatie

Het gebied is een belangrijke stapsteen tussen verschillende parken: het Jozef Stübbenpark, Park 58 en het toekomstige stadsrandbos. Het vormt een groene long tussen Heist en Duinbergen. Het gemeentebestuur voorziet in haar beleidsplan ondermeer de aanleg van natuur op het openbaar domein met het oog op recreatie en educatie. Het Willemspark is hier dus een voorbeeld van.

De ingangen van het Willemspark zijn voorzien van infoborden (in 4 talen), geschonken door Afdeling Kust.

Centraal in het Willemspark zijn er petanquevelden aanwezig.

Het gemeentebestuur heeft een subsidiedossier ingediend bij het Impuls Programma Kust om het bos op te waarderen met een recreatieve en educatieve functie. Bedoeling is om een as te creëren, die Heist en Duinbergen met elkaar verbindt en die voorzien wordt van recreatieve en educatieve elementen:

  • Een natuurlijk speellandschap ter hoogte van de voormalige grote vijver
  • Een educatieve binnenruimte in een bestaand nutsgebouwtje
  • Kleine doe-elementen langs de centrale as
  • Een openbaar toilet
  • Een fietsenstalplaats aan de rand van het gebied
  • Een educatief programma

 

Het project werd voorgesteld aan het publiek tijdens het evenement "Losjes door de bosjes (van Heist)" op 18/05/2014. Via infoborden, verspreid over het Willemspark en een zoektocht, konden de mensen kennis maken met het toekomstige Willemspark. De infoborden zijn reeds verwijderd, maar kan men wel downloaden, samen met de zoektocht en het bijhorende filmpje.

 

Klachten rond het Willemspark

Sinds de herinrichting van het Directeur-Generaal Willemspark in Heist klagen veel inwoners over de huidige toestand van het park. Het ligt er vrij vuil bij en het onkruid tiert er welig. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft het onderhoud van het bosje van Heist pas op 1 juni 2013 overgedragen aan de gemeente. Doordat de werkzaamheden van MDK veel langer duurden dan voorzien, is er vrij veel wildgroei ontstaan. Het gemeentebestuur kon niet meteen ingrijpen omdat alles vastligt in een beheerovereenkomst en de planten niet zomaar verwijderd mogen worden.

Toch onderneemt het gemeentebestuur acties:

  • Het zwerfvuil wordt op dagelijkse basis verwijderd. We zijn er ons van bewust dat er in het Willemspark slechts 2 vuilnisbakjes staan en dit enkel ter hoogte van het boshuisje en niet nabij de zitbanken. Echter nabij bijna elke in- en uitgang van het Willemspark is er een openbare vuilnisbak aanwezig (10 in totaal). Klik hier voor een overzicht van de openbare vuilnisbakken in en rond het Willemspark. De gemeente en de lokale politie treden op via gemeentelijke administratieve sancties (GAS) tegen sluikstorten.
  • Honden zijn toegelaten in het Willemspark, maar deze moeten aan de leiband. Maar vaak vormen hondenpoep en loslopende honden een probleem in het Willemspark. Op de eerste plaats worden hondeneigenaars aangesproken en is er sensibilisatie. Hardnekkige overtreders worden gesanctioneerd via GAS. De hondeneigenaars kunnen het zakje met hondenpoep kwijt in de 12 vuilnisbakjes in en rond het Willemspark.
  • Hetzelfde geldt voor fietsers. Het is verboden om door het Willemspark te fietsen. Het Willemspark is op de eerste plaats een wandelzone. Heel wat ouderen, maar ook jonge gezinnen met kinderen genieten van het bos en het duinengebied. De educatieve en recreatieve inrichting van het Willemspark zal het aantal bezoekers te voet nog vermeerderen. De paadjes zijn ook niet dermate breed. Daarenboven kronkelen ze nogal door het gebied, wat de zichtbaarheid vermindert. Fietsen is dus niet toegelaten wegens veiligheid t.o.v. de voetgangers. Zowel het fietspad op de zeedijk en langs de Elizabetlaan vormen een volwaardig alternatief.

We willen er ook de nadruk op leggen dat het Willemspark (ondanks de naam) geen park is. Het zuidelijk deel is een bos (met een bosbeheerplan) en het noordelijk deel is duinengebied. Het bosgedeelte is dus ook ingericht als bos. Dit impliceert een specifieke beplanting met beschermde planten waar de gemeente geen inspraak in heeft. Deze nieuwe vegetatie kan de bezoekers al snel de indruk geven dat het park er slordig bij ligt.

Toch kunnen we melden dat er beterschap in zicht is. Dit o.a. door de educatieve en recreatieve inrichting van het Willemspark (zie hierboven).

Grondige facelift 2011-2012

Sinds het najaar 2011 werden grondige herinrichtingswerkzaamheden aan het Dir.-gen. Willemspark uitgevoerd. In overleg met het gemeentebestuur en Natuurpunt afdeling Knokke-Heist krijgt het Willemspark een opsmukbeurt, dit volgens de richtlijnen van het bosbeheerplan.

In het voorjaar van 2012 werd het merendeel van de canadapopulieren, witte abelen, Corsicaanse dennen en gewone esdoorns omgehakt en verwijderd. Conform het goedgekeurd bosbeheerplan dient het aandeel van deze uitheemse en niet streekeigen soorten verminderd te worden. Bijkomend bevordert dit het lichtinval in het park. Dit werkt tevens de natuurlijke verjonging in de hand met een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag.

Vanaf november 2012 werden deze kapwerken verder gezet, dit niet enkel in het bosgedeelte, maar ook in het duinengebied. Dit is vooral langs de noordoostelijke rand van het duinengebied, waar de Anemonenlaan aansluit op de Zeedijk en langs het brede centrale pad. De te rooien bomen werden gemarkeerd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). In het duinengebied heeft ANB tevens de zones met kwetsbare vegetatie aangeduid, zodat deze zoveel mogelijk intact blijven tijdens de werken.

De grote vijver is volledig verdwenen. Er blijft enkel een open ruimte over, die bedekt is met zuiver zand en voorzien van zitbanken.

Ook de uitbraak van enkele trappen en paden is gerealiseerd. Deze uitbraak situeerde zich voornamelijk in het dense paddenenetwerk in de overgang van bos naar duin. Andere padden werden hersteld of heraangelegd.  De stenen duinovergang, die de doorsteek naar het strand voorziet, werd gerenoveerd.

Tenslotte kreeg de kleine vijver een nieuwe look met o.a. natuurlijke oevers. De pergola kreeg een nieuw kleedje en zitbanken werden hersteld waar nodig.

Locatie

Elizabetlaan 319
8300 (West-Vlaanderen)
België
Javascript is required to view this map.