Vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in België (01/02/2017)

Laatste stand van zaken

De laatste stand van zaken is steeds terug te vinden op http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/actueel.asp.

 

Maatregelen voor het hele Belgische grondgebied (13/06/2017)

Een volledig overzicht van de maatregelen van kracht in het hele land en in de tijdelijke bufferzone is terug te vinden op: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 

Verlenging en verdere versoepeling van de preventieve maatregelen (10/03/2017)

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen vanaf 11 maart verlengd. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten, die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

Hoewel het aantal uitbraken bij gehouden vogels in de buurlanden stilaan afneemt, blijft het aantal besmettingen bij wilde vogels zeer hoog. In België zijn tot nu toe een besmetting bij een houder van siervogels en 2 besmette wilde vogels gevonden, de laatste daarvan einde februari. Het vogelgriepvirus circuleert dus nog steeds bij wilde vogels. Ook bij ons is de kans op besmetting van pluimvee en vogels, die contact kunnen hebben met wilde vogels, dus nog steeds reëel!

De preventieve maatregelen voor vogelgriep worden opnieuw met 30 dagen verlengd tot en met 9 april. Dit betekent dat alle pluimvee en vogels nog steeds opgesloten moeten blijven of gehouden worden onder netten om contact met wilde vogels te vermijden.

De versoepelingen op de ophokregeling voor duiven en roofvogels, die vorige week beslist werden, blijven behouden. Tegelijk worden verdere versoepelingen toegestaan voor verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, zangwedstrijden, beurzen, …) waaraan hobbyhouders deelnemen. Op deze verzamelingen zijn opnieuw alle pluimvee en vogels toegelaten. Blijven nog wel steeds verboden: verkoop door hobbyhouders op openbare markten (dit zijn de markten georganiseerd door de gemeenten en steden), alsook wedstrijdvluchten en trainingsvluchten voor duiven.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart. Experts gaan immers uit van een periode van ten minste 3 weken zonder besmetting in ons land en houden ook steeds rekening met de situatie in de buurlanden.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

 

Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: Philippe Houdart 0478/500.172

 

Versoepeling van de preventieve maatregelen (28/02/2017)

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart 2017 enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Aangezien het ophokken bij sommige vogelsoorten specifieke problemen veroorzaakt en er geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op onze houderijen sinds 1 februari, toen de enige besmetting tot nu toe is vastgesteld bij een houder van siervogels, kunnen er versoepelingen komen voor verzamelingen en voor duivenliefhebbers. Het gaat dan specifiek om activiteiten die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. De maatregelen tegen vogelgriep worden stelselmatig aangepast aan de epidemiologische omstandigheden en zijn steeds in verhouding tot het risico. Ondanks de versoepelingen, moedig ik alle houders van vogels, of ze nu professionele houder of hobbyhouder zijn, aan om alle maatregelen nog altijd goed te blijven toepassen. Deze zijn nog steeds noodzakelijk om de dierengezondheid in ons land te vrijwaren. Er bestaat immers nog steeds een risico.”

De versoepelingen, die vandaag (28/02/2017) beslist werden, zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod.

 • Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:
  • Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang. De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
  • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows. Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden. De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.
 • Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:
  • Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden. Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de 3 weken voor de markt opgesloten gezeten hebben. Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten. Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.
  • Verzamelingen met pluimvee (kip, kalkoen, eend, gans, fazant, parelhoen, patrijs) blijven verboden. Verzamelingen met enkel andere vogels worden wel opnieuw toegestaan onder de volgende bijkomende voorwaarden; deze komen bovenop de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden):
   • De vogels zijn in de 3 weken voor het evenement opgesloten geweest. Vogels gehouden onder netten zijn niet toegelaten.
   • Er worden enkel vogels van houders zonder pluimvee toegelaten.

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 10 maart 2017.

Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep.

 

Vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld in België (01/02/2017)

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de Oost-Vlaamse gemeente Lebbeke. Hoewel het hoog pathogeen karakter van deze stam nog moet bevestigd worden, dienen er wel verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep genomen te worden. Deze maatregelen gelden voor gans België. Dus ook in de gemeente Knokke-Heist.

Preventieve maatregelen voor particulieren

De maatregelen, die op dit ogenblik (02/02/2017) van kracht zijn, hebben dan ook een preventief karakter en zijn er vooral op gericht om de insleep van vogelgriepvirussen te voorkomen en een eventuele introductie zo snel mogelijk op te sporen.

De belangrijkste preventieve maatregel is dat vanaf donderdagmiddag (02/02/2017) alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

 • Ophokken of afschermen betekent dat de dieren nog steeds buiten gehouden of gelaten kunnen worden, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.

Dit is niet de enige maatregel. Een volledig overzicht is terug te vinden via volgende link: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20170201_mesures_IA_v23_NL_000.pdf. Hieronder een korte samenvatting:

 • Verzamelingen van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.
 • Markten van pluimvee en/of andere in gevangenschap levende vogels zijn verboden.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren of consumptie-eieren, moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen. Het moet worden gereinigd en ontsmet met een toegelaten biocide na elk vervoer en elke ophaling.
 • We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte. De belangrijkste symptomen worden hieronder omgesomd. Een volledig overzicht is terug te vinden in deze praktische fiche.
  • Meer of minder ernstige ademhalingssymptomen: neus- en oogafscheiding, hoesten, dyspneu, oedeem/zwelling van de sinussen van de kop en/of de hals (vooral bij de kalkoen)
  • Aanzienlijke vermindering van de inname van water en voeder
  • Sterk verminderde leg, abnormale eieren, eieren van slechte kwaliteit
  • Terughoudendheid, bijeendrommen van de vogels, sufheid
  • Verwarde pluimen
  • Soms diarree
  • Verhoogde sterfte

 

Preventieve maatregelen voor pluimveehouderijen

 • Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts of een erkende dierenarts worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts of de erkende dierenarts bij zijn onderzoek aviaire influenza niet kan uitsluiten, moet hij dat onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts.
 • Aan de ingangen en uitgangen van elke pluimveestal en het bedrijf moet een ontsmettingsvoetbad met een toegelaten biocide worden geplaatst.
 • De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden aan alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen.
 • Een volledige lijst van maatregelen is terug te vinden via volgende link: http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20170201_mesures_IA_v23_NL_000.pdf.

 

Gevoelige natuurgebieden

De gevoelige natuurgebieden zijn de gebieden waar veel wilde watervogels of trekvogels voorkomen en waar het risico voor insleep van het vogelgriepvirus groter is dan elders.

Via deze kaart kan je nagaan dat bijna het volledige grondgebied van de gemeente Knokke-Heist aangeduid is als gevoelig natuurgebied in het kader van vogelgriep.

In deze gebieden gelden extra maatregelen:

 • Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden.
 • Het Voedselagentschap kan bijkomende klinische, pathologische, serologische of virologische onderzoeken voorschrijven.

 

Wat met sterfte bij wilde vogels?

Wie een dode vogel vindt in de natuur, dient niet direct in paniek te schieten. Het is immers niet zeker dat de vogel in kwestie besmet is door vogelgriep. Als aan volgende voorwaarden gelijktijdig wordt voldaan, kan dit wijzen op vogelgriep en moet dit gemeld worden aan het FAVV.

 • de dode vogels zijn gevonden op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip;
 • de dode gevonden vogels moeten behoren tot één van de soorten uit deze tabel;
 • per soort dient ten minste het aantal dode dieren vermeld in deze tabel, gevonden te worden.

 

Risico voor consument

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Wetgeving

Het Koninklijk besluit van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire influenza (B.S. van 09/05/2008) vormt de wettelijke basis rond de vogelgriep.

Daarnaast bestaat er ook nog Europese regelgeving.

Klik hier voor een overzicht van de wetgeving rond vogelgriep.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is de bevoegde instantie inzake vogelgriep.

 

Reeds sinds 10/11/2016 verhoogd risico

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

 • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven (professionelen) moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  We willen alle houders van pluimvee herinneren aan het belang om onmiddellijk een dierenarts te contacteren wanneer ze een verhoogde sterfte in hun toom opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte.

 

Meer informatie:

 

Gerelateerde inhoud