Subsidie nestgelegenheden mussen

BESLUIT:

Artikel 1.  Doel

Onderzoek in verschillende Europese landen toont de achteruitgang van de mus aan op grote schaal. Mussen vinden alsmaar moeilijker geschikte nestgelegenheden. Het doel van deze subsidie is mensen stimuleren om nestgelegenheden te creëren (aankoop of zelfgemaakt) voor de mussen en om hun tuinen vogelvriendelijker te maken.

Art. 2. Voorwaarden

- de subsidie heeft betrekking op nestgelegenheden gelegen op het grondgebied van Knokke-Heist

- de subsidie kan worden toegekend aan inwoners, tweede verblijvers en scholen. Tweede verblijvers dienen het recentst uitgereikte aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de gemeentebelasting op de tweede verblijven van de woongelegenheid voor te kunnen leggen.

- er worden minimum 3 nestgelegenheden gecreëerd waarvan de invliegopeningen 32-40 mm diameter hebben.

- er kan slechts 1 aanvraag per jaar worden ingediend

- de aangekochte/zelfgemaakte nestgelegenheden mogen binnen een termijn van 2 jaar na aankoop op geen enkele wijze verkocht of geruild worden. Het moet gekoppeld blijven aan het domicilieadres van de inwoner en/of het adres van het tweede verblijf.

- de nestkasten moeten op minimum 2 meter hoogte hangen

- afmetingen zelfgemaakte kasten:

            Hoogte: 20-28 cm

            Breedte: 10-14 cm

            Diepte: 10-16 cm

- De omgeving (straal van 10m) waarin de nieuwe nestgelegenheden worden geplaatst moet aan volgende voorwaarden voldoen:

1.         Een vaste drinkgelegenheid (vijver, drinkfontein, waterschaal)

2.         Een besdragende struik en/of een natuurlijke schuilplaats (hagen, heggen, bomen)

Art. 3. Bedrag

De subsidie is gelijk aan 50% van de aankoopprijs met een maximum van 100 EUR voor aangekochte nestgelegenheden. De subsidie is gelijk aan €5 per gecreëerde nestgelegenheid voor zelfgemaakte nestgelegenheden. Er kan maximum 100 EUR worden gesubsidieerd per adres.

 

Art. 4. Aanvraag, controle en toekenning

- De aanvraag tot het bekomen van deze subsidie dient uiterlijk op 1 november van het lopende werkjaar bij het bestuur te worden ingediend op een formulier dat kosteloos te bekomen is bij de handelaars of bij de Dienst Milieu & Natuur, A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist (tel.: 050 630 185). Deze formulieren zijn tevens ook beschikbaar op de website van de gemeente (www.knokke-heist.be). Aanvragen die later worden ingediend zullen het volgend jaar behandeld worden.

- In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van subsidie is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden de subsidie uitsluitende aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend. De subsidie kan pas worden

toegekend en betaald na controle ter plaatse van een gemeentelijk ambtenaar of een compostmeester. Hij stelt vast of aan de voorwaarden voldaan is. De aangekochte nestgelegenheden moeten tijdens de controle reeds op hun definitieve plaats bevestigd zijn

- De subsidie wordt pas na controle betaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het aanvraagformulier

- Bij niet naleving van de voorwaarden van het reglement kan de gemeente overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie

Art. 5 Betwistingen

Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.

Art 6 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 april 2016

 

Subsidie nestgelegenheden mussen

 

Datum  goedkeuring: 24 maart 2016

Datum bekendmaking: 29 maart 2016

 

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud