Meeuwen

Melding meeuwennest - interventie brandweer (enkel in mei en juni!)

Indien er, ondanks alle door u genomen maatregelen, er toch nestvorming is door meeuwen op uw gebouwen, dan kunt u contact opnemen met de dienst milieu & natuur (Alfred Verweeplein 1; 050 630 185, meeuwen@knokke-heist.be). Bezorg ons zo correct en volledig mogelijk de nodige gegevens, zoals het adres, toegankelijkheid van het gebouw, bereikbaarheid tot het nest, aanwezige eieren en de contactpersoon die toegang kan verlenen tot het dak. Gebruik hiervoor het formulier "melding meeuwennest". Met deze gegevens kan vervolgens de Brandweer doelgericht en efficiënt bij u langs te komen om het nestmateriaal te verwijderen of de eieren te schudden of te prikken. Let wel, de brandweer doet hiervoor enkel interventie wanneer de meeuwen nog niet met jongen zitten. In de praktijk is dit enkel in de maanden mei en juni! Men kan de dienst milieu & natuur wel het hele jaar door contacteren met vragen omtrent de meeuwenproblematiek.

Algemeen

Meeuwen zijn typische kolonievogels. Traditioneel broeden ze samen in duingebieden en schorren. Ze voeden zich met mossels, kokkels, krabbetjes, visjes, ...
Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust de voorbije eeuw, verdwenen hun natuurlijke broedgebieden en raakten ze steeds meer in de verdrukking.
Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan.

Ze vinden de mens overigens best wel een handige buur, wat bij de bewoners en toeristen soms tot ergernis leidt. Anderzijds kunnen de mensen de wervelende luchtacrobatie van de meeuwen nu ook van dichtbij bewonderen: ze brengen de natuur binnen in de achtertuin.

Klachten

In Knokke-Heist krijgen de gemeentelijke diensten regelmatig meldingen van bewoners en toeristen, die zich beklagen over het lawaai, vervuiling en agressie, afkomstig van meeuwen. Vooral in de zomerperiode veroorzaken deze dieren met hun gekrijs, aanvallen op vuilniszakken en mensen en het nestelen op daken van flatgebouwen, een boel overlast. Mogelijks ontvangt u, afhankelijk van de diensten dat u aanbiedt, ook dergelijke klachten.

Maatregelen

Heel wat maatregelen heeft u zelf in de hand.

Meeuwenaffiche-nl

 

Wat kunnen inwoners, tweede verblijvers en toeristen doen?

 • Voorkom nestvorming op uw dak. Probeer het dak regelmatig te betreden in het voorjaar.
  Voor tips, surf naar www.meeuwenindestad.be of bekijk deze folder (ook beschikbaar in Frans of Duits). U vindt er tevens alle informatie over de soorten meeuwen, hun leefwereld en hun aanwezigheid in de gemeente of in de stad.
 • Doe melding bij uw gebouwenverantwoordelijke, syndicus, immokantoor. Door bij hen te klagen kunt u de druk opvoeren om te investeren in maatregelen die nestvorming op het dak voorkomen.
 • Voeder meeuwen niet. Ook goedbedoelde initiatieven als voederplaatsen voor tuinvogeltjes of brood naar de eendjes gooien, kunnen meeuwen aantrekken. Zorg ervoor dat de meeuwen er niet bij kunnen.
 • Zet vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten en/of na zonsondergang.
 • Vermijd zwerfvuil.
 • In het geval van gebruik van afvalcontainers, sluit deze zoveel mogelijk af.

 

Wat kunnen gebouwenbeheerders doen?

 • Neem de nodige maatregelen in en op de gebouwen, die u in beheer heeft. Voorkom op die manier dat meeuwen op het dak broeden, rusten of slapen.
  • Betreed regelmatig het dak (vooral vanaf maart tot eind juni). Uw aanwezigheid beschouwen de meeuwen als storend. Het is dus minder aantrekkelijk om er te broeden.
  • Verwijder oude nesten, best vóór februari/maart.
  • Reinig regelmatig het dak in de periode februari-maart om mogelijk nestmateriaal zoals takjes, mos en bladeren te verwijderen.
  • Laat het dak overspannen met netconstructies. Hang de netten schuin om te verhinderen dat meeuwen ze als basis voor hun nest gebruiken.
  • Gebruik afschrikmiddelen zoals linten en nepuilen. Verplaats deze geregeld en gebruik nieuw materiaal.
  • Op hellende dakoppervlakken evenals op schouwen, dakranden en dakramen kunt u duivenpinnen laten plaatsen.
  • Kabels op vlakke of zwak hellende daken zijn niet zo effectief tegen nestvorming, maar verhinderen wel dat meeuwen er komen rusten of slapen. Hierdoor komen er minder uitwerpselen op uw dak terecht. Plaats kabels best parallel en evenwijdig met uw dak.
 • Verspreid deze informatie onder uw klanten.

Wat kunnen handelszaken en horeca doen?

 • Sensibiliseer uw klanten via deze folder of affiche.
 • Zet vuilniszakken pas kort voor de ophaling buiten en/of na zonsondergang.
 • Vermijd zwerfvuil.
 • In het geval van gebruik van afvalcontainers, sluit deze zoveel mogelijk af.

Wat doet de gemeente?

 • De bevolking sensibiliseren zodat het samenleven met meeuwen aangenamer wordt.
 • Elk jaar opnieuw stuurt de dienst Milieu-Natuur per brief (Download brief naar immo's) de vraag naar de (verhuur)agentschappen, gebouwenbeheerders, syndicussen en immobiliën van Knokke-Heist om op de gebouwen, die ze in beheer hebben, de nodige maatregelen te treffen voorkoming van nestvorming door meeuwen: regelmatig het dak van het gebouwencomplex betreden (in het bijzonder van maart tot eind juli), mogelijks nestmateriaal verwijderen en/of netten en pinnen plaatsen.
 • De inzameling van restafval op de zeedijk start gedurende de zomervakantie vroeger, waardoor het restafval sneller uit het straatbeeld zal verdwijnen en minder kans geeft aan de meeuwen om vuilniszakken open te pikken.
 • Het opleggen van bijkomende voorwaarden in bouwvergunningen met betrekking tot een verbeterde toegankelijkheid tot het dak.
 • Controle door de lokale politie en GAS-vaststellers op het voederverbod van vogels op het openbaar domein (algemene politieverordening).
 • Het college dient jaarlijks een aanvraag in bij de bevoegde dienst van de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos) voor het verkrijgen van een afwijking op de wetgeving met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer.
  • Meeuwen zijn zowel op grond van de Europese als de Vlaamse wetgeving beschermd. Met deze aanvraag kan een vergunning bekomen worden om nestmateriaal te laten verwijderen en de eieren van de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw te prikken of te schudden. Deze vergunning is steeds gekoppeld aan een welbepaalde periode (vaak april tot september) en aan welbepaalde zones in de gemeente (meestal bepaalde straten met appartementsgebouwen).
  • De vergunning zal ons nooit toelaten om de nesten te verstoren, als er reeds kuikens aanwezig zijn.
  • Deze afwijking wordt enkel goedgekeurd als er geen andere bevredigende oplossing bestaat dan het verlenen van de afwijking. Hierbij wordt dan telkens door ANB nagegaan of de nodige preventieve maatregelen werden genomen: infocampagnes, voederverbod en ontraden van broeden op daken. Verder wordt de afwijking enkel goedgekeurd indien er geen negatieve impact is op de instandhouding van de soort.
  • Eenmaal de eieren uitgekomen zijn (in de maand juni), mag het nest, conform de vigerende wetgeving, niet meer verwijderd worden en dient de broedplaats met rust gelaten te worden. In dit stadium dient men te wachten tot de jongen uitvliegen en dus het nest verlaten (half augustus).
  • De vergunning geldt enkel voor een bepaalde zone (zie AfwijkingSoortenbesluit-Meeuwen-20180307-werkingsgebied.pdf). Buiten deze zone is er dus geen afwijking en kan er dus niet opgetreden worden. Er is ook telkens toestemming nodig van de eigenaar van de grond om de afwijking te kunnen uitvoeren.
  • De laatst verkregen vergunning, vanwege het Agentschap Natuur en Bos, voor het opzettelijk verstoren en vernietigen van specimens van Zilvermeeuw (Larus argentatus) en specimens van Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus) kan je hier downloaden: AfwijkingSoortenbesluit-Meeuwen-20180307.pdf.
  • Indien er, ondanks alle door u genomen maatregelen, er toch nestvorming is door meeuwen op uw gebouwen, dan kunt u contact opnemen met de dienst milieu & natuur (Alfred Verweeplein 1; 050 630 185, meeuwen@knokke-heist.be). Bezorg ons zo correct en volledig mogelijk de nodige gegevens, zoals het adres, toegankelijkheid van het gebouw, bereikbaarheid tot het nest, aanwezige eieren en de contactpersoon die toegang kan verlenen tot het dak. Gebruik hiervoor het formulier "melding meeuwenest". Met deze gegevens kan vervolgens de Brandweer doelgericht en efficiënt bij u langs te komen om het nestmateriaal te verwijderen of de eieren te schudden of te prikken.

 

Wat mag niet?

Meeuwen zijn een beschermde diersoort. Ze mogen tijdens de broedperiode (april tot augustus) niet bestreden worden. U mag ze nooit vangen of doden. Ook hun jongen en nesten zijn beschermd.

Gekwetste meeuwen

Wat met een gekwetste meeuw of dier in nood?. Klik hier.

Meer informatie

In 2008 maakte het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer een folder én een website aan (www.meeuwenindestad.be) met enkele handige tips die de overlast kunnen beperken.

Maar we willen nog meer mensen bereiken, vooral ook tweedeverblijvers en toeristen aan de kust, en hen sensibiliseren dat je kan genieten van deze mooie vogels maar dat er toch ook een aantal maatregelen zijn waarmee rekening dient te worden gehouden.

Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer ontwikkelde daarom 2 mooie filmpjes over de meeuwen, hun natuur en hoe ze samenleven met de mens. Deze films kunnen bekeken worden via de onderstaande links op de websites www.meeuwenindestad.be en www.kustbeheer.be.

Meeuwen in de stad (met nadruk op manieren om overlast te beperken): http://www.meeuwenindestad.be/nl/extra/fotogalerij/?album=1701&pic=31919.

Meeuwen in de natuur (meer informatief over de meeuwen in de natuur): http://www.meeuwenindestad.be/nl/extra/fotogalerij/?album=1701&pic=31918.

De opnames werden gerealiseerd met de steun van de Federale Overheidsdienst, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en kaderen in het Interreg IVa project 120KK.

Meer informatie (o.a. folders en affiches) kan u vinden op www.meeuwenindestad.be.
Wie het uitgebreide verhaal van de meeuwen in woord en beeld wil meemaken, kijkt best eventjes op volgende website van het www.vliz.be of naar www.lifewatch.be/vogels.

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud