Historisch permanente graslanden

Wat is een historisch permanent grasland (HPG)

De definitie van HPG wordt in de wetgeving omschreven als "een halfnatuurlijke vegetatie bestaande uit grasland gekenmerkt door het langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu wordt gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones".

Het betreft dus graslanden die reeds langdurig in gebruik zijn als weide, en rijk zijn aan verschillende grassoorten (en eventueel kruiden) die samenhangen met deze historische context en/of microreliëf bezitten (o.a. kleine hoogteverschillen in het grasland, slenken, laantjes, poelen, greppels). Bijkomend worden niet-recent ingezaaide graslandpercelen gelegen in belangrijke faunagebieden eveneens tot de historisch permanente graslanden gerekend.

Uitgebreide infomatie is terug te vinden in de studie de studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) "Historisch permanent grasland in de landbouwstreek Polders anno 2013".

Op vraag van het Kabinet Leefmilieu (Minister Joke Schauvliege) is een wetenschappelijk onderbouwde kaart opgemaakt van de actuele toestand (anno 2013-2014) van de historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek ‘West-Vlaamse kustpolders’, de zuidelijke uitlopers van de Oostkustpolders en het Meetjeslands krekengebied. Deze informatie rond de actuele locatie van de HPG is essentieel voor een effectieve bescherming conform het Natuurdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten (Vegetatiewijzigingsbesluit en Wildschadebesluit).

De graslanden in het studiegebied werden in eerste instantie onderworpen aan een controle op graslandcontinuïteit in de tijd en de aanwezigheid van microreliëf. Hiervoor werden de meest recente luchtfoto’s (anno 2008 en 2012) gebruikt. Bijkomend werd het blijvend graslandkarakter nagegaan met informatie uit de éénmalige perceelregistratie (EPR periode 2008-2011). Percelen waar met deze controle geen duidelijkheid over kon worden verschaft, werden beoordeeld via een feitelijk terreinbezoek. Tijdens dit terreinbezoek werd via een vastgelegd protocol informatie ingewonnen over microreliëf en de aanwezigheid van kenmerkende planten.

Dit onderzoek leverde een kaart op met een geografische aanduiding van deze historisch permanente graslanden in de betreffende regio. Zo’n 5.671 percelen, samen 12.031 ha historisch permanent grasland, blijken anno 2014 aanwezig te zijn.

 

Voorlopige vaststelling van de historisch permante graslanden

Op 26 september 2014 keurde de Vlaamse Regering het besluit houdende de voorlopige vaststelling van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders goed. Dit resulteerde in een reeks ontwerpkaarten, die betrekking hebben op volgende gemeenten: Alveringem, Assenede, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Diksmuide, Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Koksijde, Lo-Reninge, Maldegem, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Laureins, Veurne en Zuienkerke. Het gaat dus om de steden en gemeenten, gelegen in het (kust)poldergebied. Met betrekking tot die ontwerpkaarten wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.

Ontwerpkaart-HPG-extra-KH

 

Openbaar onderzoek (tot 12 december 2014)

In uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 9bis, ingevoegd bij het decreet van 9 mei 2014, onderwerpt de Vlaamse Regering de ontwerpkaart van de historisch permanente graslanden aan een openbaar onderzoek van 13 oktober 2014 tot en met 12 december 2014.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek ligt de ontwerpkaart met bijlages ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst milieu en natuur. Contacteer best vooraf even de dienst. U kan de documenten ook thuis bekijken. Download de documenten via de links onderaan deze pagina.

Volgende documenten liggen ter inzage:

  • een ontwerpkaart met aanduiding van de historisch permanente graslanden in Knokke-Heist
  • een ontwerpkaart met aanduiding van de historisch permanente graslanden in Knokke-Heist met vermelding waarom een perceel als HPG is aangeduid
  • het betrokken ministrieel besluit (Besluit van de Vlaamse Regering 26/09/2014)
  • studie "Historisch permanent grasland in de landbouwstreek Polders anno 2013", uitgevoerd door het Instituut voor natuur en bosonderzoek (www.inbo.be). Dit rapport vormde de wetenschappelijke basis voor het afbakenen van de historisch permanente graslanden op de ontwerpkaart.
  • een niet-technische samenvatting van deze studie

Voor specifieke vragen kan u terecht bij Danny Maddelein, 050 24 77 80, danny.maddelein@lne.vlaanderen.be (Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen)

 

Opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek

Opmerkingen over de ontwerpkaarten kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek, namelijk 12 december 2014. U moet uw opmerkingen met een aangetekende brief bezorgen aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Kliniekstraat 25, 1070 Brussel. U kunt uw opmerkingen ook persoonlijk tegen ontvangstbewijs afgeven op datzelfde adres.

Het heeft geen zin om uw opmerkingen te bezorgen aan de betrokken gemeentelijke diensten. Conform het Natuurdecreet moeten de opmerkingen en bezwaren naar het INBO gestuurd worden.

De opmerkingen mogen alleen betrekking hebben op de vraag of de opname van een bepaald historisch permanent grasland op de voorlopig vastgestelde ontwerpkaarten al dan niet voldoet aan de wetenschappelijke criteria op basis waarvan de ontwerpkaarten zijn opgesteld.

De bedoeling van het openbaar onderzoek is de burger te laten nagaan of de historisch permanente graslanden correct gekarteerd werden en hen de kans te bieden hier bezwaar tegen in te dienen. De bezwaren moeten dus bijvoorbeeld gaan over de aanwezigheid van microreliëf, de aanwezigheid van specifieke plantensoorten, etc. Het openbaar onderzoek gaat niet over de mate van bescherming van de historisch permanente graslanden.

 

Definitieve vaststelling van de HPG

De verificatiecomissie die de minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, heeft aangesteld, zal vervolgens alle opmerkingen,ingediend tijdens het openbaar onderzoek, onderzoeken op hun wetenschappelijke correctheid en zal binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengen bij de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering stelt binnen 210 dagen na de begindatum van het openbaar onderzoek de kaart van de historisch permanente graslanden definitief vast. Er wordt eveneens bepaald voor welke graslanden een verbod op het wijzigen van de vegetatie van toepassing zal zijn en waarvoor er een (natuur)vergunning noodzakelijk zal zijn om de vegetatie te wijzigen.

 

Downloads:

 

Links

 

Uitgebreide informatie

De gemeente heeft als taak om het openbaar onderzoek te organiseren voor haar grondgebied. Alle details van de historisch permanente graslanden en het bijhorende onderzoek zijn dan ook niet gekend bij de gemeentelijke diensten.

Uitgebreide informatie en antwoord op specifieke vragen bekomt u best bij volgende personen:

 

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud