Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 spreekt men niet meer van de bouwvergunning en/of de milieuvergunning, maar van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

 • stedenbouwkundige vergunning
 • verkavelingsvergunning
 • milieuvergunning (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten)
 • kleinhandelsvergunning (socio-economische machtiging voor handelsvestigingen)
 • natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie.

 

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/).

Via de omgevingsvergunning kan je toelating krijgen tot zowel de bouw als het exploiteren van een inrichting. Hiervoor moet slechts één dossier ingediend en één vergunningsprocedure doorlopen worden. In de meeste gevallen is het bouwen onlosmakelijk verbonden met het exploiteren. De bouw van een stal hangt samen met het houden van dieren. Bij het fabriceren van producten hoort de constructie van installaties en gebouwen waarin de processen plaatsvinden. Dit gaat over zogenaamde “gemengde projecten”.

De omgevingsvergunning verplicht in het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier milieu en bouw voor gemengde projecten.

 • Artikel 18 uit het Omgevingsvergunningsdecreet
 • https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=65359&woLang=nl
 • Als het project zowel vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen als de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat en die aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt de vergunningsaanvraag ingediend zowel voor de stedenbouwkundige handelingen als voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
 • De verplichting tot gezamenlijke indiening geldt niet voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een project enerzijds, en voor het aanvragen van een omgevingsvergunning die alleen nodig is tijdens de uitvoeringsfase van het project anderzijds. Als voor het project een milieueffect-rapport moet worden opgesteld en het milieueffectrapport relevante uitspraken doet over de uitvoeringswijze, wordt gestreefd naar een gezamenlijke indiening voor wat betreft de aspecten die in het milieueffectrapport worden behandeld.

 

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

Een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten is een wettelijk document dat u toelaat een bedrijf of zaak uit te baten (= exploiteren). Dit kan bv. zijn: een garage, een bakkerij, een schrijnwerkerij, een benzinestation, een ambachtelijk of industrieel bedrijf. Al deze bedrijven worden aangeduid met de term hinderlijke inrichtingen.

Elke hinderlijke inrichting moet zich in regel stellen met de Vlaamse milieuwetgeving. Om zeker te zijn dat deze reglementering ook wordt toegepast, werd een vergunningensysteem ontwikkeld. Dit systeem houdt in dat de uitbater van een hinderlijke inrichting het bevoegde bestuur (gemeente of provincie of gewest) op de hoogte brengt van zijn of haar activiteiten

U kunt begrijpen dat een groot industrieel bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert, strengere milieuvoorwaarden zal moeten respecteren dan een drogist die slechts enkele liters gevaarlijke stoffen in zijn winkelruimte te koop aanbiedt. De wetgever heeft daarom een onderscheid gemaakt tussen de zwaar milieubelastende bedrijven en de bedrijven die slechts in geringe mate het milieu belasten. In de terminologie van de wetgeving spreken we over een klassenindeling.

De lijst met hinderlijke inrichtingen en hun bepalingen is opgenomen in bijlage 1 van Titel I van het VLAREM II (Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)

Een handige tool om na te gaan welke rubrieken er in aanmerking kunnen komen voor uw bedrijf of uw activiteiten is de vlarem-wegwijzer (www.milieuinfo.be/wegwijzer). Via een vragenlijst zal er een overzicht bekomen worden van welke rubrieken er van toepassing zijn. Deze informatie kan dan gebruikt worden om de aanvraag in te dienen in het omgevingsloket.

 

Aanvraagformulier

   

Voorwaarden

 

Enkele voorbeelden

U bent bijvoorbeeld aannemer en dient een bronbemaling uit te voeren in het kader van bouwwerken, dan kunnen volgende rubrieken in aanmerking komen:

 • Rubriek 12.1. Elektriciteitsproductie
  • Bij bouwwerven wordt er vaak gebruik gemaakt van elektrogroepen (dieselgeneratoren).
  • Het geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van de generator bepaalt onder welke klasse (1, 2  of 3) de inrichting valt.

 

 Links

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud