Koeltorens: melding i.v.m. legionella

Melding van "natte" koeltorens

Exploitanten van “natte” koeltorens, waarbij de koeling gebaseerd is op de verdamping van water aan de lucht, hebben conform het legionellabesluit van 09/02/2007 een meldingsplicht van deze installatie bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dergelijke koeltorens vormen immers een potentieel risico voor de volksgezondheid aangezien zij een bron van verspreiding van de Legionellabacterie kunnen zijn.

 

Bent u exploitant van een koelinstallatie, meld dit dan via het online meldingsformulier https://wvg.vlaanderen.be/applicaties/ZGFormulieren/Koeltoren.

 

Wat zijn "natte" koeltorens?

Een koeltoren wordt gedefinieerd als een systeem dat toelaat warmte van een proces naar de omgeving af te voeren, waarbij water rechtstreeks in contact wordt gebracht met de lucht en waarbij aerosol kan ontstaan. Meerdere koeltorens die eenzelfde proces bedienen, zelfs al worden ze trapsgewijs ingeschakeld, worden beschouwd als één enkele koeltoren.

 

"Natte” koeltorens zijn veelvuldig aanwezig in de industrie waar koeling van lucht of proceswaters een noodzaak is.

 

De koelsystemen die een risico vormen kunnen zowel bedrijfs- als residentiële gebouwen zijn die beschikken over systemen om warmteproducerende processen en/of de binnenlucht te koelen. Er bestaan hierin gesloten systemen op basis van compressie van koelmiddelen of open systemen op basis van verdamping van water aan de lucht. Bij de open systemen wordt aerosol gevormd.

 

Het zijn die koeltorens die een potentieel risico vormen voor de verspreiding van legionellakiemen in de omgeving. Het begrip “koeltoren” is bijgevolg veel ruimer dan de koeltorens die we kennen van bij de elektriciteits- en kerncentrales.

 

Voor meer informatie over koeltorens en de best beschikbare technieken om deze te bouwen en te exploïteren in het kader van legionellabeheersing verwijzen we u naar http://www.zorg-en-gezondheid.be/koeltoren.aspx.

 

Koeltorens-schema Koeltorens-voorbeeld01 Koeltorens-voorbeeld02 Koeltorens-voorbeeld03

 

Risico op legionella

Naast het melden van de koeltoren moet er een legionellabeheersplan opgemaakt worden op basis van een legionellaspecifieke risicoanalyse. Op de website http://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella.aspx vindt u belangrijke informatie over de legionellakiem en hoe die te bestrijden. Een leidraad (folder) helpt u bij het opstellen van een risicoanalyse/beheersplan voor koeltorens.

 

Legionella is een zuurstofminnende, staafvormige kiem die in zoet water leeft en courant wordt aangetroffen. Onder ideale omstandigheden kan de bacterie zich vermenigvuldigen en de legionairsziekte of veteranenziekte veroorzaken.

 

Om de legionellagroei in sanitaire installaties in te tomen, is het wettelijk verplicht om temperatuurbeheersing toe te passen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook alternatieve beheersmaatregelen toegepast worden. Andere beheersmaatregelen zijn volgens het Legionellabesluit niet toegelaten.

 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ziet toe op de correcte toepassing van het Legionellabesluit. Tijdens een inspectie zal de toezichthoudende ambtenaar nagaan of de exploitant alle maatregelen heeft opgevolgd. De focus van de inspectie ligt op het beheersplan, de risicoanalyse en het register.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud