Milieuhinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder.

Heel wat objectieve, maar vaak ook subjectieve factoren zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

Afhankelijk van het zintuig dat geprikkeld wordt, spreekt men van:

 

De volgende websites van de Vlaamse overheid bieden heel wat informatie rond het thema milieuhinder.

 

Wetgeving 

Diverse wetgeving (o.a. burgelijk wetboek, strafrecht, ...) hebben bepalingen die met hinder (in de enge en in de ruime zin) te maken hebben.

Alle leefmilieu-, natuur- en energiewetgeving is op één plaats terug te vinden: https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator.

Milieuhinder zit voor een groot deel vervat in volgende Vlaamse wetgeving:

 

Artikel 4.1.2.1. van Vlarem II meldt onderstaande tekst over het gebruik van best beschikbare technieken:

  • De exploitant moet als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste produktietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing, energie en dergelijke meer). Bij de bepaling van de BBT moeten de criteria van bijlage 3.3. van Vlarem II in aanmerking worden genomen. Deze verplichting geldt eveneens voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn.

 

Hinder door buren en/of particulieren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Maak afspraken met uw buur.

Bekijk ook volgende pagina: https://www.lne.be/overlast-door-milieuhinder-wat-te-doen.

Er kan ook beroep gedaan worden op uw wijkagent of op de gemeentelijke preventiedienst voor een burenbemiddeling.

Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, ... Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen.

 

Hinder door bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Meer informatie over deze wegeving vindt u onder "De milieuvergunning of -melding: algemene informatie".

Bij hinder door een bedrijf uit uw buurt, kunt u contact opnemen met de dienst Milieu & Natuur.

Gerelateerde inhoud