Geluid

Geluidshinder is een vorm van milieuhinder.

Algemene informatie

Meer informatie over het Vlaams beleid geluidshinder is terug te vinden via volgende link: https://www.lne.be/beleid-geluidshinder.

Gehoorschade

Hou steeds rekening met de risico's op gehoorschade.

Help uw oren niet naar de tuut.

 

Geluid in de algemene politieverordening

In de gemeenteraad van 26/04/2018 werd de algemene politieverordening, waarin er gemeentelijke wetgeving is opgenomen rond geluid, goedgekeurd. Sinds 01/06/2018 is deze politieverordening van kracht.

Deze politieverordening kan geraadpleegd worden via volgende website: http://www.knokke-heist.be/pagina/harmonisatie-politieverordening-tot-een-algemene-politieverordening. Op deze pagina is er eveneens een versie terug te vinden, waarin er via pop-ups extra informatie over bepaalde artikels tevoorschijn komt.

Geluid van muziekactiviteiten

Zie ook onderaan deze pagina.

In de algemene politieverordening is er sprake van buurtlawaai.

Artikel 32 meldt dat het verboden is, zonder noodzaak de rust van de omwonenden te storen door gezang, geroep, muziek of enig ander middel dat lawaai maakt.

Overtredingen op dit artikel kunnen aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Geluid bij tuinonderhoud

De regelgeving in verband met tuinonderhoud werd zowel digitaal als per brief (Brief20180701-tuinonderhoud-geluid-pesticiden-pvo.pdf) bekend gemaakt aan de professionele tuiinonderhoudsdiensten, die werkzaam zijn in Knokke-Heist. Het is natuurlijk mogelijk dat bepaalde tuiniers, dit bericht niet gekregen hebben. De brief is ook van toepassing op particulieren en op onderhoudsdiensten in opdracht van overheidsdiensten.

 • Artikel 33.
  • Onverminderd de artikelen 36 en 37 is het gebruik van motoren en motorisch aangedreven werktuigen die buurtlawaai veroorzaken verboden:
   • dagelijks van 22 uur tot 8 uur;
   • op zondag en wettelijke feestdagen.
 • Artikel 34.
  • §1. Het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motor in het kader van tuinonderhoud is verboden in de toeristische zone tijdens de paasvakantie en de zomervakantie.
  • §2. Vanaf de paasvakantie 2021 is het gebruik van heggenscharen en bladblazers op 2-takt motoren in het kader van tuinonderhoud verboden in de toeristische zone.
  • §3. Een uitzondering op §§1 en 2, is enkel mogelijk mits burgemeesterbesluit.
 • Artikel 135.
  • §1. Het is verboden om van 1 juli tot en met 31 augustus in de toeristische zone werken en handelingen aan en in gebouwen uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door o.m. geluid, stof, trillingen of geurhinder. Indien minstens 2 dagen van juni in de week van 1 juli vallen mag in die week doorgewerkt worden tot en met de vrijdag 17 uur.
  • §2. Werken voor het herstellen, in stand houden, verbeteren, afbreken of uitbreiden van openbare gebouwen of gebouwen van openbaar nut kunnen worden uitgevoerd, ongeacht de periode of de zone.
  • §3. Een uitzondering op §1 is enkel toegelaten mits burgemeesterbesluit. De aanvraag vermeldt de reden van de noodzaak, de duur van de werken en de maatregelen die genomen worden om de hinder te beperken. De burgemeester bepaalt de voorwaarden.
 • Toeristische zone: dit is de zone afgelijnd door volgende straten, pleinen en wegen:

  • Elizabetlaan (meest westelijke punt) - Nicolas Mengélaan - Kardinaal Mercierstraat – Vlamingstraat – Kursaalstraat – Elizabetlaan – Arcadelaan – Acacialaan – Eeuwfeestlaan – Meerlaan - Boudewijnlaan – Lippenslaan – Sebastiaan Nachtegaelestraat – Piers de Raveschootlaan – Boudewijnlaan – Félicien Ropspad – Helmweg – Magere Schorre – Boslaan – Graaf Jansdijk – Paulusstraat – Jagerspad – Hazegrasstraat – Rijkswachtlaan - Nieuwe Hazegrasdijk – Oosthoekplein – Bronlaan - Zwinlaan (meest oostelijke punt).

  • Voor de afbakeningslijn geldt dat deze steeds van toepassing is voor beide zijden van de straat, het plein of de weg waar de lijn doorloopt.

  • Het plan van de toeristische zone is terug te vinden in de algemene politieverordening (in de bijlage). De toeristische zone is in blauw aangeduid. Deze zone is gelijk aan de zone, waarin de bouwstop geldt in juli en augustus.

Deze algemene politieverordening is van toepassing op het grondgebied Knokke-Heist en op elk persoon die zich op dit grondgebied bevindt ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. De handhaving op deze algemene politieverordening zal gebeuren via gemeentelijke administratieve sancties.

 

Lawaaihinder en buren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Maak afspraken met uw buur.

Er kan ook beroep gedaan worden op uw wijkagent of op de gemeentelijke preventiedienst voor een burenbemiddeling.

Burenbemiddeling is een dienst die conflicten tussen buren aanpakt. Het gaat over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen, ... Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, verbetert de communicatie en het leefklimaat in de buurt, herstelt het sociaal weefsel en vermijdt dat politie en justitie moeten tussenkomen.

 

Lawaaihinder en bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Geluid hoort daar ook bij. Meer informatie over deze wegeving vindt u op http://www.knokke-heist.be/natuur-en-milieu/leefmilieu/vergunningen-en-wetgeving/omgevingsvergunning.

Bij lawaaihinder door een bedrijf uit uw buurt, kunt u contact opnemen met de dienst Milieu & Natuur.

 

Muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek.

Speelt u regelmatig (elektronisch versterkte) muziek in uw café, bar of fitnesszaal? Organiseert u een feestje, bent u uitbater van een feestzaal of bent u DJ? Dan leest u best verder.

De muziekwetgeving is van toepassing op elektronisch versterkte muziek (een orkest zonder versterking valt hier dus niet onder).

Hieronder vindt u de nieuwe muziekwetgeving in een notendop. Er worden 3 categorieën bepaald door de wetgever.

De volledige wetgeving en heel wat randinformatie is terug te vinden via https://www.lne.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten.

Enkele belangrijke definities:

 • 85 dB(A) staat voor 85 decibel, gemeten met een geluidsmeter met de A-weging (de A-weging stemt het best overeen met het menselijk gehoor).
 • De term LAeq,15 min komt overeen met het constante A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 15 minuten dezelfde geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende 15 minuten.
 • Een bijzondere gelegenheid is zoals een kermis, carnaval, muziekfestival, fuif, schoolfeest, jaarfeest van een vereniging, huwelijksfeest, jubileumviering en andere bijzondere feesten en festiviteiten

Categorie 1: maximum geluidsniveau is lager of gelijk aan 85 dB(A) LAeq,15min

 • De uitbaters of organisatoren hoeven geen extra melding of vergunning aan te vragen bij de gemeente. We spreken van een niet-ingedeelde inrichting.
 • Toch zijn er enkele voorwaarden van tel.
 • Er is geen meetverplichting voor de exploitant.
 • De meting van het geluidsniveau (vb. door de handhavers) kan op gelijk welke plaats toegankelijk voor het publiek.
 • Voorbeelden: achtergrondmuziek in café, winkel, restaurant, fitnesszaal …

Categorie 2: maximum geluidsniveau is meer dan 85 dB(A) LAeq,15min en minder dan 95 dB(A) LAeq,15 min

 • Dit is enkel voor vaste inrichtingen (dus geen tent).
 • De exploitant moet dit geluidsniveau melden via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/melding-stedenbouwkundige-handelingen-en-exploitatie-van-ingedeelde-inrichting-of-activiteit.
 • De exploitatie van de inrichting en het gebruik van (een) elektronische versterker(s) die muziek voortbrengt(en) is, behalve op zon- en feestdagen, verboden vanaf 3 uur tot 7 uur (afwijking enkel mogelijk, indien aangevraagd en vermeld in aktename onder bijzondere voorwaarden).
 • Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,15min 95 dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax,slow 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.
 • Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats.
 • Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon. De verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo is afgesteld dat de normen gerespecteerd worden. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten van een meetketen.
 • Voor geluidshinder naar de omgeving (binnenshuis of openlucht) gelden de voorwaarden uit VLAREM II, hoofdstuk 4.5.
 • Voorwaarden (algemene en sectorale voorwaarden) van de milieuwetgeving Vlarem zijn van toepassing (zowel in de inrichting als bij de buren).
 • Waar kan dit niveau van toepassing zijn: café’s, oefenzalen scholen, sportevenementen in zalen, …

Categorie 3: maximum geluidsniveau is meer dan 95 dB(A) LAeq,15min en kleiner of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min

 • Dit is enkel voor vaste inrichtingen (dus geen tent).
 • De exploitant dient een aanvraag in via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning.
 • De exploitatie van de inrichting en het gebruik van (een) elektronische versterker(s) die muziek voortbrengt(en) is, behalve op zon- en feestdagen, verboden vanaf 3 uur tot 7 uur (afwijking enkel mogelijk, indien aangevraagd en vermeld in aktename onder bijzondere voorwaarden).
 • Het maximaal geluidsniveau mag LAeq,60min 100 dB(A) niet overschrijden. Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAeq,15min 102 dB(A) niet overschreden wordt, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.
 • Het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats.
 • Op initiatief en op kosten van de exploitant wordt LAeq,60min continu gemeten en geregistreerd door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten en kan LAeq,15min gemeten worden. Het geluidsniveau wordt gemeten ter hoogte van de meetplaats. Het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon.
 • De geregistreerde gegevens worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid gedurende een periode van ten minste een maand.
 • De verplichting tot het meten en registreren van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer gebruikt wordt die zo wordt afgesteld dat de normen, gerespecteerd worden. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten van een meetketen.
 • Het kosteloos ter beschikking stellen aan alle bezoekers van gehoorbescherming voor eenmalig gebruik.
 • Het opmaken van een geluidsplan om het geluidsniveau in de inrichting te optimaliseren in geval van permanente geluidsinstallaties die tot de inrichting behoren.
 • Uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de eerste ingebruikname van de inrichting laat de exploitant op zijn kosten een volledig akoestisch onderzoek uitvoeren door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen.
 • Normen voor omgeving en/of strengere normen voor het geluidsniveau en andere voorwaarden kunnen bijkomstig opgelegd worden door CBS.
 • Voor geluidshinder naar de omgeving (binnenshuis of openlucht) gelden de voorwaarden uit VLAREM II, hoofdstuk 4.5.
 • Voorwaarden (algemene en sectorale voorwaarden) van de milieuwetgeving Vlarem zijn van toepassing (zowel in de inrichting als bij de buren).
 • Waar kan dit niveau van toepassing zijn: fuiven, feesten, carnaval, concerten, danscafé’s, sportevenementen in zalen, …

 

Wat moet u doen als exploitant van een horeca-zaak, feestzaal, schoolzaal of sportzaal...?

 • Maak eerst en vooral een keuze in het gewenste geluidsniveau dat u wenst te bereiken tijdens het evenement (categorie 1, 2 of 3). Voor categorie 1 hoeft u geen verdere melding of vergunning aan te vragen bij de gemeente; u dient zich vooral te houden aan de opgelegde maximum geluidsnorm van 85 decibel.
 • Respecteer de voorwaarden, zoals hierboven in de betreffende categorie opgesomd: voor categorie 2 en/of 3 dient u een aanvraag in (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/een-project-aanvragen).

Wat moet u doen als organisator van een éénmalige fuif, feest, concert of sportevenement...?

 • Ga eerst en vooral na of de zaal waar u uw activiteit laat doorgaan, reeds beschikt over een maximum opgelegd geluidsniveau (maximum 85, 95 of 100 decibel). Respecteer dit maximum geluidsniveau OF, indien u hiervan wenst af te wijken, vraag hiervoor dan ruim 3 maanden voorafgaand toelating aan het college van Burgemeester en Schepenen via het evenementenformulier van de gemeente.
 • U organiseert een muziekevenement in een tent of in open lucht? Vraag dan ruim 3 maanden voorafgaandelijk toelating aan het college van Burgemeester en schepen via het evenementenformulier. Duid het gewenste maximum geluidsniveau aan op het formulier. De toelating tot het spelen van muziek zal samen met uw vergunning tot organisatie van een evenement behandeld worden door de gemeentelijke diensten.
 • Respecteer de voorwaarden volgens de gekozen muziekcategorie.

Uitzonderingen:

Zoals bij elke wetgeving, zijn er afwijkingen mogelijk op de geldende regel. Enkele voorbeelden:

 • U organiseert een muziekactiviteit overdag die niet meer dan 3 uren omvat?
 • U speelt doorgaans een geluidsniveau lager dan 85 decibel in uw inrichting maar u organiseert maximum één maal per maand een activiteit die een hoger geluidsniveau vereist?

Dat kan mits u dergelijke activiteit voorafgaandelijk meldt via het evenementenformulier van de gemeente.

Bij twijfel, contacteer de gemeentelijke dienst milieu & natuur.

 

U kan niet inschatten hoe luid uw muziekinstallatie momenteel speelt?

 • Neem contact op met de gemeentelijke dienst milieu & natuur.
 • Mits afspraak (gelieve dit tijdig aan te vragen) komt de dienst langs met een geijkte decibelmeter. Zo kan er nagaan worden hoe hoog u de volumeknop kan zetten zonder dat er een overschrijding is van de wettelijke geluidsnormen.
 • Deze service is momenteel gratis.
 • Voorbeelden zijn ook terug te vinden op www.lne.be/geluidsnormen.
 • U kunt ook beroep doen op erkende milieudeskundigen in de discipline geluid en trillingen. Deze personen of instanties zijn nog beter uitgerust om geluidsmetingen uit te voeren en tevens ook erkend door de Vlaamse overheid.

 

Opmerkingen:

 • Het is steeds verboden om meer dan 100 dB(A) LAeq, 60 min (energetisch gemiddelde gemeten over een tijdsduur van 60 minuten) te produceren!
 • Door invoering van deze wetgeving wordt door voorgaande wetgeving, de fameuze ’90 decibel-norm’ (KB 24/2/1977 inzake elektronisch versterkte muziek) grotendeels opgeheven. Enkel voor de bioscopen geldt deze regel nog; dit in afwachting van een nieuwe regelgeving voor deze sector.
 • Het verkrijgen van een vergunning, toelating of bijzondere erkenning muziek voor een muziekactiviteit ontslaat u niet van de algemene bepaling van het strafwetboek (art. 561) dat stelt dat u steeds de nachtrust van omwonenden dient te respecteren.
 • Een vergunde activiteit wil niet zeggen dat men geen rekening dient te houden met de rust van de omwonenden. Hou er rekening mee dat de lokale politie steeds dient op te treden bij klachten of desnoods ambtshalve kan optreden en Proces-Verbaal kan opstellen op basis van geluidsverstoringen die via het gehoor worden vastgesteld. Er zijn geen geluidsmetingen vereist en er worden geen beperkingen inzake decibels opgelegd. De opvolging van de inbreuken hierop gebeurt op het niveau van de politierechtbank.
 • Denk eraan: beter voorkomen dan genezen! Dit heeft niet alleen betrekking op het aspect gehoorschade maar ook op het tijdig aanvragen van de juiste vergunning voor een muziekactiviteit bij uw gemeentebestuur.
 • Alle informatie omtrent de nieuwe muziekwetgeving (enkel geldig op grondgebied Vlaanderen) is terug te vinden via www.lne.be/geluidsnormen.

 

Enkele definities, horend bij de wetgeving rond elektronisch versterkte muziek:

 • A-Weging
  • Weging volgens de A-curve, gedefinieerd in de Belgische norm NBN C 97-122 "geluidspeilmeters". De A-weging stemt het best overeen met het menselijk gehoor.
 • Beoordelingsperiode
  • Overdag: de periode van 7 tot 19 uur. 's Avonds: de periode van 19 tot 22 uur. 's Nachts: de periode van 22 tot 7 uur.
 • Beperkt akoestisch onderzoek
  • Onderzoek dat enkel de technische controle omvat, vermeld in artikel 37 tot en met 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en wordt uitgevoerd door of onder de verantwoordelijkheid van de toezichthoudende ambtenaren
 • Geluidsplan
  • geluidsplan wordt opgemaakt door een milieudeskundige die erkend is in de discipline geluid en trillingen. Dat plan maakt in voorkomend geval deel uit van het volledige akoestische onderzoek, vermeld in artikel 5.32.2.3, § 1. Het geluidsplan is aanwezig in de inrichting en ligt ter inzage van de toezichthoudende overheid. Het geluidsplan moet tenminste de volgende gegevens bevatten:
   • de optimale opstelling en keuze van de luidsprekers rekening houdend met een zo efficiënt mogelijke verdeling van het geluid;
   • de meetplaats;
   • het geluidsniveau ter hoogte van de meetplaats en ten minste vier andere beoordelingsplaatsen;
   • de plaats waar het geluidsniveau geregeld wordt;
   • de plattegrond op schaal van de volledige ruimte die toegankelijk is voor het publiek.
 • LAeq,T
  • A-gewogen equivalent continu geluidsdrukniveau
  • Het constante A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende het tijdsinterval T dezelfde geluidsenergie zou veroorzaken als het werkelijk gemeten A-gewogen geluidsdrukniveau gedurende hetzelfde tijdsinterval T.
 • LAmax,slow
  • A-gewogen maximaal geluidsdrukniveau gemeten met de trage tijdsweging
  • Het maximaal A-gewogen niveau van de geluidsdruk, gemeten met de trage (1sec) tijdswegingkarakteristiek S(low).
 • LAN,T
  • A-gewogen procentueel niveau
  • Het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van het tijdsinterval T wordt overschreden. In het geval van niet-ingedeelde inrichtingen wordt LA95,5min gemeten bij uitschakeling van alle muziekbronnen.
 • Meetapparatuur
  • Zie Meetketen
 • Meetketen
  • De meetketen moet bestaan uit apparatuur die ten minste voldoet aan volgende voorwaarden:

   1. de meet- en registratieapparatuur voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 2-meetinstrumenten in de NBN-normen (NBN EN 60651 (1996) of recenter);

   2. de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat die niet kan gemanipuleerd worden door derden. Dit geldt ook voor de meetmicrofoon;

   3. de meetmicrofoon van de meet- en registratieapparatuur moet zo geïnstalleerd worden dat hij niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteld;

   4. de meet- en registratieapparatuur moet zo uitgerust zijn dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden;

   5. de meet- en registratieapparatuur kan te allen tijde gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid.

 • Meetplaats
  • Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, voldoet de meetplaats aan de volgende voorwaarden:

   1. de meetplaats bevindt zich op een hoogte tussen 1,5 en 3 meter boven de vloer en op ten minste 0,5 meter van het plafond en de wanden;

   2. de meetplaats bevindt zich ter hoogte van de mengtafel, voor zover de mengtafel zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers bevindt;

   3. indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, vermeld in 2°, bevindt de meetplaats zich tussen het publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers;

   4. de meetplaats is toegankelijk voor de toezichthoudende overheid. 

 • Muziek
  • Alle vormen van muziekemissie, elektronisch versterkt en voortkomend uit blijvende of tijdelijke geluidsbronnen
 • Muziekactiviteit
  • Elke activiteit, al dan niet ingedeeld, waarbij muziek wordt geproduceerd.
 • Openbare inrichtingen
  • Alle inrichtingen, alsook hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs, …
 • Private inrichtingen
  • Woningen en hun aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Contact

Milieu & Natuur Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050630197 050630159  milieu@knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud